การบริหารด้านการบริหารงานบุคคล

ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารงานด้านการบริหารงานบุคคล ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน ทันสมัย และพร้อมใช้ ในการบริหารและการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2

สารสนเทศเพื่อการบริหารงานด้านการบริหารงานบุคคล

การบริหารงานด้านการบริหารงานบุคคล หมายถึง กระบวนการการวางแผนอัตรากำลังครูและบุคลากรทางการศึกษาสอดคล้องกับนโยบาย ปัญหาและความต้องการ การสรรหาและการบรรจุแต่งตั้งอย่างถูกต้อง เป็นธรรมโปร่งใส ตรวจสอบได้ การพัฒนาส่งเสริม ยกย่องเชิดชูเกียรติครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่ความเป็นมืออาชีพสอดคล้องกับปัญหาความต้องการจำเป็นและส่งเสริมความก้าวหน้าในวิชาชีพของครูและบุคลากรทางการศึกษา การเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ มีการกำกับ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศงานด้านการบริหารงานบุคคล เพื่อให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงานในความรับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพเต็มความสามารถ มีคุณภาพบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการจัดการศึกษา

รายงานผลการบริหารงาน
ด้านการบริหารงานบุคคล
DOWNLOAD

1. การวางแผนอัตรากำลังครู และบุคลากรทางการศึกษา สอดคล้องกับนโยบาย ปัญหา และความต้องการ

มีสารสนเทศรองรับการดำเนินงานดังนี้ (1) การจัดทำข้อมูลสารสนเทศด้านอัตรากำลังของเขตพื้นที่การศึกษาทั้งด้านปริมาณและคุณภาพ เป็นไปตามหลักเกณฑ์และความต้องการ ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน (2) การเคราะห์และศึกษาแนวโน้มการเพิ่มหรือลดของจำนวนประชากรวัยเรียน เพื่อวางแผนอัตรากำลังครูและบุคลากรทางการศึกษาตามเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กำหนด และจัดตามความต้องการจำเป็นของสถานศึกษา (3) การจัดทำและดำเนินการตามแผนอัตรากำลังที่สอดคล้องกับนโยบาย ปัญหา และความต้องการ และ (4) การสรุปและรายงานผลตามแผนอัตรากำลัง และนำผลไปวางแผนอัตรากำลังครูและบุคลากรทางการศึกษา

  • แผนอัตรากำลัง
  • แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  • ประกาศนโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล (6 ด้าน)
  • คำสั่ง แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนฯ (บุคคล)
  • คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารอัตรากำลัง
  • รายงานการประชุมคณะกรรมการอัตรากำลังฯ
  • การจัดสรรอัตราพนักงานราชการ
  • รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารอัตรากำลังภายในสถานศึกษาระดับเขตพื้นที่การศึกษา

2. การสรรหา และการบรรจุแต่งตั้งครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างถูกต้อง เป็นธรรม โปร่งใส และตรวจสอบได้

มีสารสนเทศรองรับการดำเนินงาน ดังนี้ (1) การจัดทำแผนหรือแนวทางเพื่อใช้ในการสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง ย้าย โอน การออกจากราชการของครูและบุคลากรทางการศึกษา (2) การสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง ย้าย โอน การออกจากราชการของครูและบุคลากรทางการศึกษาตรงกับปัญหาและทันต่อความต้องการโดยมีการดำเนินการอย่างถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย โปร่งใสตรวจสอบได้ (3) การสรุปและรายงานผลการสรรหาบรรจุ แต่งตั้ง ย้าย โอน การออกจากราชการของครูและบุคลากรทางการศึกษา และนำผลไปใช้ในการพัฒนางาน

3. การพัฒนา ส่งเสริม ยกย่อง เชิดชูเกียรติครู และบุคลากรทางการศึกษา สู่ความเป็นมืออาชีพ สอดคล้องกับปัญหา ความต้องการจำเป็น และส่งเสริมความก้าวหน้า ในวิชาชีพของครู และบุคลากรทางการศึกษา

มีสารสนเทศรองรับการการดำเนินงาน ดังนี้ (1) การวางแผนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความรู้ความสามารถ ความก้าวหน้า (2) การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความรู้ ความสามารถตรงตามวิชาชีพ ทุกกลุ่มเป้าหมายอย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง (3) การส่งเสริมความก้าวหน้าในวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกกลุ่มเป้าหมายอย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง (4) การยกย่อง เชิดชูเกียรติครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกกลุ่มเป้าหมายอย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง และ (5) การสรุปและรายงานผลการดำเนินงานพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา และนำผลไปใช้ในการพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง

4. การเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ

มีสารสนเทศรองรับการดำเนินงาน ดังนี้ (1) การวางแผนการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ รวมถึงวางแผนการดำเนินงานวินัย อุทธรณ์ร้องทุกข์ และการดำเนินคดีของรัฐอย่างต่อเนื่อง (2) การเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกกลุ่มเป้าหมายอย่างต่อเนื่องส่งผลให้มีผู้กระทำผิดวินัยลดลงในรอบปีที่ผ่านมาหรือไม่มีผู้กระทำผิดวินัย (3) การจัดระบบในการดำเนินงานวินัย อุทธรณ์ ร้องทุกข์ และการดำเนินคดีของรัฐให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย และ (4) การสรุปและรายงานผลการดำเนินงานการเสริมสร้างวินัย คุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ รวมถึงสรุปและรายงานผลการดำเนินงานวินัย อุทธรณ์ ร้องทุกข์ และการดำเนินคดีของรัฐและนำผลไปใช้ในการพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง 

Q&A สวัสดีค่ะ ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่นี่ค่ะ