การจัดการความรู้ (KM)

การจัดการความรู้ (KM) เป็นการรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ภายใน สพป.ชุมพร เขต 2 มาพัฒนาให้เป็นระบบ เพื่อให้ทุกคนในองค์กร สามารถเข้าถึงความรู้ และพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้ รวมทั้งปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

>>>มาตรฐานและตัวชี้วัด<<<

คู่มือปฏิบัติงานจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

คู่มือปฏิบัติงาน สพป.ชุมพร เขต 2

คู่มือ/มาตรฐานการปฏิบัติงาน 10 กลุ่ม/หน่วย ได้แก่ (1) กลุ่มอำนวยการ (2) กลุ่มนโยบายและแผน (3) กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร (4) กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ (5) กลุ่มบริหารงานบุคคล (6) กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา (7) กลุ่มกฎหมายและคดี (8) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา (9) กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา และ (10) หน่วยตรวจสอบภายใน
องค์ความรู้ ด้านการจัดทำแผนฯ 1/4
องค์ความรู้ ด้านการจัดทำแผนฯ 3/4
การจัดเก็บข้อมูล ระบบ DMC
การทำ Infographic ด้วยโปรแกรม PowerPoint
วิธีการใช้ Google Calendar
วิธีการใช้ SPSS เบื้องต้น
การป้องกันการติดไวรัสจากแฟลชไดร์ และการลบไวรัส ในแฟลชไดร์
การทำ Google Forms เบื้องต้น
วิธีการใช้งาน Cloud Storage (Google Drive)
องค์ความรู้ ด้านการจัดทำแผนฯ 2/4
องค์ความรู้ ด้านการจัดทำแผนฯ 4/4
ชั้นตอนการบันทึกข้อมูลระบบ INFO
วิธีใช้โปรแกรม ZOOM
วิธีการใช้โปรแกรม Google Meet
วิธีการใช้  Canva เบื้องต้น สำหรับงานกราฟิก สร้างงานนำเสนอ
เครื่อง PC เปิดไม่ติดควรทำอย่างไร
สอนทำ VTR ง่ายๆ
วิธีการใช้งาน Short URL และ QR Code

Q&A สวัสดีค่ะ ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่นี่ค่ะ