ผลการติดตามและประเมิน

ผลการประเมินและติดตาม มาตรฐานและตัวชี้วัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2

ผลการติดตามและประเมิน ปีงบประมาณ พ.ศ.2565

 

1. รายงานผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
2. รายงานการขับเคลื่อนนโยบาย จุดเน้น สพฐ. และนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
3. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของ สพท. (ITA)
4. ผลการติดตาม ประเมินผลการบริหาร และการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของ สพท. ตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการ สพฐ.
5. ผลการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (KRS)
6. ผลการประเมิน มาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
7. ผลการติดตาม Quick Policy (รอบ 6 เดือน)

 

1. คำสั่ง นโยบายเร่งด่วน และ ตชว.ตามแผนฯ สพฐ.
2. คำสั่ง การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของ สพท. (ITA)
3. คำสั่ง การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0) (หมวด 1 – 6)
4. คำสั่ง การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0) (หมวด 7) (KRS)
5. คำสั่ง การประเมิน มาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

 

1. การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของ สพท. (ITA)
2. การติดตาม ประเมินผลการบริหาร และการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของ สพท. ตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการ สพฐ.
3. การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)
4. มาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

 

1. รายงานผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
2. รายงานการขับเคลื่อนนโยบาย จุดเน้น สพฐ. และนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 2 ไตรมาสที่ 3
3. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของ สพท. (ITA)
4. ผลการติดตาม ประเมินผลการบริหาร และการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของ สพท. ตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการ สพฐ.
5. (KRS) ประเด็นย่อย 4.1.1 > HRMS
6. ผลการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (KRS)
7. ผลการประเมิน มาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
8. ผลการประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)

 

>>>โครงการในระบบ eMENSCR ปีงบประมาณ พ.ศ.2565


1. มาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

2. การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (KRS)
3. การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ITA)
4. การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)
5. การติดตามประเมินผลการขับเคลื่อนนโยบาย จุดเน้น สพฐ.และนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
6. การติดตาม ประเมินผลการบริหารและจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของ สพท.

 

1. มาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
2. การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (KRS)
3. การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ITA)
4. การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)
5. การติดตามประเมินผลการขับเคลื่อนนโยบาย จุดเน้น สพฐ.และนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
6. การติดตาม ประเมินผลการบริหารและจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของ สพท. ตามแผนปฏิบัติราชการ สพฐ.
7.นโยบายการตรวจราชการ และติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

 

1. รายงานการตรวจราชการของของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
2. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ สพท. (ITA)

    2.1 ประกาศ สพฐ. (ทุกเขต)
    2.2 สรุปรายตัวชี้วัด
3. ผลการติดตามและประเมินฯ ตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.2564

4. ผลการประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)
5. ผลการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (KRS)
6. ผลการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการ สพฐ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
7. รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

 

>>>โครงการในระบบ eMENSCR ปีงบประมาณ พ.ศ.2564

1. มาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
2. การติดตามประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาชั้นพื้นฐาน ของ สพท.

3. การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (KRS)
4. การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ITA)
5. การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)

 

1. มาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา(เปรียบเทียบ)  (ผลจาก สพฐ.) 
2. ผลการติดตามการบริหารจัดการศึกษาตามกลยุทธ์ จุดเน้น ของ สพฐ.
3. ผลการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ(KRS)
4. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ITA)
5. รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

 

 

Q&A สวัสดีค่ะ ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่นี่ค่ะ