ผลการติดตามและประเมิน

ผลการประเมินและติดตาม มาตรฐานและตัวชี้วัด สพป.ชุมพร เขต 2 เพื่อใช้ (1) พัฒนามาตรฐานและตัวชี้วัดการปฏิบัติงาน (2) ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง (3) ปรับปรุงพัฒนาการปฏิบัติงานและระบบการประเมิน มาตรฐานการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง (4) ส่งเสริม สนับสนุน แนะนำ ช่วยเหลือ ปรับปรุง พัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงานและระบบการประเมินมาตรฐาน การปฏิบัติงานแก่สถานศึกษา และ (5)รายงานผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานและตัวชี้วัดการปฏิบัติงานและนำผลมาใช้ในการปรับปรุง พัฒนาอย่างต่อเนื่อง
รายการ25602561256225632564256525662567
– มฐ.สพท.4434555
– KRSn/a4.484304.596254.214814.447104.87641n/a
– PMQA3.837504.82250n/a
– ITA84.7086.4082.4083.7792.5691.9696.98

กรุณารอสักครู่ สารสนเทศกำลังประมวลผลจาก Looker Studio หากไม่พบ Dashboard ปรากฎ ขอให้กด refresh (F5) อีกครั้ง

ผลการติดตามและรายงาน

1. รายงานผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 
2. รายงานการขับเคลื่อนนโยบาย จุดเน้น สพฐ. และนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
3. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของ สพท. (ITA)
4. ผลการติดตาม ประเมินผลการบริหาร และการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของ สพท. ตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการ สพฐ.
5. ผลการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (KRS)
6. ผลการประเมิน มาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
7. ผลการติดตาม Quick Policy (รอบ 6 เดือน)
8. ผลการประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)

>>>โครงการในระบบ eMENSCR ปีงบประมาณ พ.ศ.2567

คำสั่งผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด

1. คำสั่ง นโยบายเร่งด่วน และ ตชว.ตามแผนฯ สพฐ.
2. คำสั่ง มาตรฐานเขตพื้นที่การศึกษา (บูรณาการ)
3. คำสั่ง การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของ สพท. (ITA)
4. คำสั่ง การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0) +(KRS)

 

องค์ความรู้ตัวชี้วัด

1. การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของ สพท. (ITA)
2. การติดตาม ประเมินผลการบริหาร และการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของ สพท. ตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการ สพฐ.
3. การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)
4. มาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
5. การประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 

ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด

ผลการติดตามและรายงาน

1. รายงานผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
2. รายงานการขับเคลื่อนนโยบาย จุดเน้น สพฐ. และนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
3. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของ สพท. (ITA)
4. ผลการติดตาม ประเมินผลการบริหาร และการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของ สพท. ตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการ สพฐ.
5. ผลการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (KRS)
6. ผลการประเมิน มาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
7. ผลการติดตาม Quick Policy (รอบ 6 เดือน)
8. ผลการประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)
9. รายงานผลการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน ของ ก.ต.ป.น. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

>>>โครงการในระบบ eMENSCR ปีงบประมาณ พ.ศ.2566

คำสั่งผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด

1. คำสั่ง นโยบายเร่งด่วน และ ตชว.ตามแผนฯ สพฐ.
2. คำสั่ง การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของ สพท. (ITA)
3. คำสั่ง การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0) (หมวด 1 – 6)
4. คำสั่ง การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0) (หมวด 7) (KRS)
5. คำสั่ง การประเมิน มาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

องค์ความรู้ตัวชี้วัด

1. การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของ สพท. (ITA)
2. การติดตาม ประเมินผลการบริหาร และการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของ สพท. ตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการ สพฐ.
3. การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)
4. มาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ผลการติดตามและรายงาน

1. รายงานผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
2. รายงานการขับเคลื่อนนโยบาย จุดเน้น สพฐ. และนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 2 ไตรมาสที่ 3
3. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของ สพท. (ITA)
4. ผลการติดตาม ประเมินผลการบริหาร และการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของ สพท. ตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการ สพฐ.
5. (KRS) ประเด็นย่อย 4.1.1 > HRMS
6. ผลการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (KRS)
7. ผลการประเมิน มาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
8. ผลการประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)
9. รายงานผลการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน ของ ก.ต.ป.น. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

>>>โครงการในระบบ eMENSCR ปีงบประมาณ พ.ศ.2565

คำสั่งผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด

1. มาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
2. การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (KRS)
3. การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ITA)
4. การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)
5. การติดตามประเมินผลการขับเคลื่อนนโยบาย จุดเน้น สพฐ.และนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
6. การติดตาม ประเมินผลการบริหารและจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของ สพท.

องค์ความรู้ตัวชี้วัด

1. มาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
2. การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (KRS)
3. การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ITA)
4. การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)
5. การติดตามประเมินผลการขับเคลื่อนนโยบาย จุดเน้น สพฐ.และนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
6. การติดตาม ประเมินผลการบริหารและจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของ สพท. ตามแผนปฏิบัติราชการ สพฐ.
7.นโยบายการตรวจราชการ และติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ผลการติดตามและรายงาน

1. รายงานการตรวจราชการของของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
2. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ สพท. (ITA)

    2.1 ประกาศ สพฐ. (ทุกเขต)
    2.2 สรุปรายตัวชี้วัด
3. ผลการติดตามและประเมินฯ ตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.2564

4. ผลการประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)
5. ผลการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (KRS)
6. ผลการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการ สพฐ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
7. รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

>>>โครงการในระบบ eMENSCR ปีงบประมาณ พ.ศ.2564

คำสั่งผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด

1. มาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
2. การติดตามประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาชั้นพื้นฐาน ของ สพท.

3. การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (KRS)
4. การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ITA)
5. การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)

ผลการติดตามและรายงาน

1. มาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา(เปรียบเทียบ)  (ผลจาก สพฐ.) 
2. ผลการติดตามการบริหารจัดการศึกษาตามกลยุทธ์ จุดเน้น ของ สพฐ.
3. ผลการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ(KRS)
4. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ITA)
5. รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ผลการติดตามและรายงาน

Q&A สวัสดีค่ะ ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่นี่ค่ะ