ผลการติดตามและประเมิน

 

ผลการติดตามและประเมิน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2

ปี 2565

1. นโยบายการตรวจราชการ และติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

คำสั่งผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด
1. มาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
2. การติดตามประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาชั้นพื้นฐาน ของ สพท.

3. การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (KRS)
4. การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ITA)
5. การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)

ปี 2564

1. รายงานการตรวจราชการของของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
2. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ สพท. (ITA)
    2.1 ประกาศ สพฐ. (ทุกเขต)
    2.2 สรุปรายตัวชี้วัด
3. ผลการติดตามและประเมินฯ ตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.2564
4. ผลการประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)
5. ผลการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (KRS)

คำสั่งผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด
1. มาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
2. การติดตามประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาชั้นพื้นฐาน ของ สพท.

3. การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (KRS)
4. การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ITA)
5. การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)

ปี 2563

1. ผลการติดตามการบริหารจัดการตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
2. ผลการติดตามการบริหารจัดการศึกษาตามกลยุทธ์ จุดเน้น ของ สพฐ.
3. ผลการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ(KRS)
4. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ITA)

ปี 2561

 

Q&A สวัสดีค่ะ ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่นี่ค่ะ