ผลการติดตามและประเมิน

ผลการประเมินและติดตาม มาตรฐานและตัวชี้วัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2

 


1. รายงานผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
2. รายงานการขับเคลื่อนนโยบาย จุดเน้น สพฐ. และนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
3. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของ สพท. (ITA)
4. ผลการติดตาม ประเมินผลการบริหาร และการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของ สพท. ตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการ สพฐ.
5. ผลการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (KRS)
6. ผลการประเมิน มาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

 


1. คำสั่ง นโยบายเร่งด่วน และ ตชว.ตามแผนฯ สพฐ.
2. คำสั่ง การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของ สพท. (ITA)
3. คำสั่ง การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (KRS)
4. คำสั่ง การประเมิน มาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

 


1. การขับเคลื่อนนโยบาย จุดเน้น สพฐ. และนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
2. การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของ สพท. (ITA)
3. การติดตาม ประเมินผลการบริหาร และการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของ สพท. ตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการ สพฐ.
4. การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (KRS)
5. มาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

 

 

1. รายงานผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
2. รายงานการขับเคลื่อนนโยบาย จุดเน้น สพฐ. และนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 2 ไตรมาสที่ 3
3. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของ สพท. (ITA)
4. ผลการติดตาม ประเมินผลการบริหาร และการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของ สพท. ตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการ สพฐ.
5. (KRS) ประเด็นย่อย 4.1.1 > HRMS
6. ผลการประเมิน มาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

 

 

 

>>>โครงการในระบบ eMENSCR ปีงบประมาณ พ.ศ.2565


1. มาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

2. การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (KRS)
3. การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ITA)
4. การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)
5. การติดตามประเมินผลการขับเคลื่อนนโยบาย จุดเน้น สพฐ.และนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
6. การติดตาม ประเมินผลการบริหารและจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของ สพท.

 

1. มาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
2. การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (KRS)
3. การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ITA)
4. การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)
5. การติดตามประเมินผลการขับเคลื่อนนโยบาย จุดเน้น สพฐ.และนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
6. การติดตาม ประเมินผลการบริหารและจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของ สพท. ตามแผนปฏิบัติราชการ สพฐ.
7.นโยบายการตรวจราชการ และติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

 

1. รายงานการตรวจราชการของของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
2. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ สพท. (ITA)

    2.1 ประกาศ สพฐ. (ทุกเขต)
    2.2 สรุปรายตัวชี้วัด
3. ผลการติดตามและประเมินฯ ตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.2564

4. ผลการประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)
5. ผลการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (KRS)
6. ผลการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการ สพฐ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
7. รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

 

>>>โครงการในระบบ eMENSCR ปีงบประมาณ พ.ศ.2564

1. มาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
2. การติดตามประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาชั้นพื้นฐาน ของ สพท.

3. การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (KRS)
4. การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ITA)
5. การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)

 

1. มาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา(เปรียบเทียบ)  (ผลจาก สพฐ.) 
2. ผลการติดตามการบริหารจัดการศึกษาตามกลยุทธ์ จุดเน้น ของ สพฐ.
3. ผลการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ(KRS)
4. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ITA)
5. รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

 

 

Q&A สวัสดีค่ะ ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่นี่ค่ะ