สารสนเทศศูนย์เครือข่ายสถานศึกษา

     สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 ได้ประกาศจัดตั้งศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาตามระเบียบคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 ว่าด้วยศูนย์เครือข่ายสถานศึกษา พ.ศ.2555 โดยให้คณะกรรมการศูนย์เครือข่ายสถานศึกษามีบทบาทหน้าที่ ในการประสานงานความร่วมมือ ส่งเสริม สนับสนุน ช่วยเหลือสถานศึกษาในศูนย์เครือข่ายสถานศึกษา ดังนี้ 
     (1) พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา และการจัดกระบวนการเรียนรู้ตลอดจนการวัดและประเมินผล 
     (2) ผลิต พัฒนาสื่อ เทคโนโลยี นวัตกรรม วัสดุ/อุปกรณ์แหล่งเรียนรู้ 
     (3) จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน หรือกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
     (4) ส่งเสริมการจัดกิจกรรมทางวิชาการ 
     (5) พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน 
     (6) พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
     (7) พัฒนาและสนับสนุนชมรมครูให้ครอบคลุมกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
     (8) ส่งเสริมความสัมพันธ์ของครู และบุคลากรทางการศึกษาอื่น 
     (9) ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียน ชุมชน ส่วนราชการอื่น และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
     (10) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ ผอ.สพป.ชุมพร เขต 2 มอบหมาย 

ประกอบด้วยศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาดังนี้ 
      1) ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาหลังสวน 1    อำเภอหลังสวน
      2) ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาหลังสวน 2    อำเภอหลังสวน
      3) ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาหลังสวน 3    อำเภอหลังสวน
      4) ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาภูผานาสัก     อำเภอสวี
      5) ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาพระบรมธาตุสวี   อำเภอสวี
      6) ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาสวี ครน วิสัย   อำเภอสวี
      7) ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาทุ่งตะโก     อำเภอทุ่งตะโก
      8) ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาละแม      อำเภอละแม
      9) ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาพะโต๊ะ      อำเภอพะโต๊ะ

ข้อมูลบุคลากร

กรุณารอสักครู่ สารสนเทศกำลังประมวลผลจาก Looker Studio หากไม่พบ Dashboard ปรากฎ ขอให้กด refresh (F5) อีกครั้ง

ข้อมูลจำนวนนักเรียน

กรุณารอสักครู่ สารสนเทศกำลังประมวลผลจาก Looker Studio หากไม่พบ Dashboard ปรากฎ ขอให้กด refresh (F5) อีกครั้ง

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งสถานศึกษา

ข้อมูลศูนย์เครือข่ายสถานศึกษา

หลังสวน 1

ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาหลังสวน 1 ประกอบด้วยสถานศึกษา 12 แห่ง ดังนี้
1) วัดราชบุรณะ
2) บ้านดอนนน
3) บ้านในเหมือง
4) บ้านหนองปลา
5) วัดนพคุณ
6) บ้านคลองระ
7) วัดสมุหเขตตาราม
8) บ้านเขาแงน
9) ชุมชนวัดหาดสำราญ
10) บ้านในกริม
11) ประชาบุษยวิทย์
12) บ้านสวนจันทน์

หลังสวน 2

ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษา หลังสวน 2 ประกอบด้วยสถานศึกษา 9 แห่ง ดังนี้
1) วัดชลธีนิมิตร
2) บ้านบางหยี
3) บ้านน้ำลอด
4) บ้านหนองไก่ปิ้ง
5) วัดประสาทนิกร
6) วัดสว่างมนัส
7) วัดดอนชัย
8) ชุมชนวัดขันเงิน
9) วัดวาลุการาม

หลังสวน 3

ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาหลังสวน 3 ประกอบด้วยสถานศึกษา 13 แห่ง ดังนี้
1) บ้านควนตะวันออก
2) บ้านสะพานยูง
3) วัดอัมพาวาส
4) วัดราษฎณ์อรุณ
5) บ้านปากน้ำหลังสวน “ประชานุเคราะห์”
6) วัดนาทิการาม
7) วัดราษฎร์บำรุง
8) บ้านห้วยหลอด
9) บ้านน้ำตก
10) วัดชลธารวดี
11) บ้านคลองกก
12) บ้านหนองโพธิ์ มิตรภาพที่ 129
13) สหกรณ์นิคมอุปถัมภ์

ภูผานาสัก

ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษา ภูผานาสัก ประกอบด้วยสถานศึกษา 14 แห่ง ดังนี้
1) บ้านในหุบ
2) บ้านเขาค่าย
3) บ้านทุ่งคาโตนด
4) บ้านเขาทะลุ
5) บ้านห้วยกลาง
6) บ้านไทยพัฒนา
7) บ้านห้วยทรายขาว
8) บ้านเขาน้อยสามัคคี
9) บ้านยางงาม
10) วัดนาสัก
11) บ้านแก่งกะทั่ง
12) บ้านห้วยใหญ่
13) วัดหนองบัว
14) บ้านห้วยทับทอง

ศูนย์เครือข่ายพระบรมธาตุสวี

ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษา พระบรมธาตุสวี ประกอบด้วยสถานศึกษา 14 แห่ง ดังนี้
1) วัดบรรพตวารีเขต
2) วัดถ้ำเขาล้าน
3) บ้านเล็บกะรอก
4) วัดท้องตม
5) บ้านหาดทรายรี
6) บ้านหนองปลา
7) วัดท่าหิน (ดรุณศึกษา)
8) วัดชุมแสง
9) บ้านน้ำลอดน้อย
10) บ้านคลองน้อย
11) บ้านห้วยชัน
12) วัดธัญญาราม
13) ชุมชนสวี
14) อนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์)

สวี ครน วิสัย

ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาสวีครนวิสัย ประกอบด้วยสถานศึกษา 12 แห่ง ดังนี้
1) บ้านไทรล่า
2) บ้านเขาล้าน
3) บ้านน้ำฉา
4) บ้านคู
5) วัดจันทราวาส
6) บ้านนาเหรี่ยง
7) วัดเชิงคีรี
8) บ้านทุ่งเขาสะบ้า
9) ค่ายลูกเสืออำเภอสวี
10) บ้านแพรกแห้ง
11) วัดแหลมปอ
12) วัดพะงุ้น

ทุ่งตะโก

ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาทุ่งตะโก ประกอบด้วยสถานศึกษา 15 แห่ง ดังนี้
1) บ้านวังปลา
2) วัดผุสดีภูผาราม
3) บ้านเขาวงกรด
4) บ้านทับช้าง
5) บ้านแหลมยางนา
6) บ้านสามแยกจำปา
7) วัดเทพนิมิตวนาราม
8) ชุมชนวัดท่าสุธาราม
9) วัดท่าทอง
10) บ้านห้วยมุด
11) ราชประชานุเคราะห์ 3
12) วัดมุจลินทาราม
13) ชุมชนวัดธรรมถาวร
14) บ้านอ่าวมะม่วง
15) วัดชลธีพฤกษาราม

ศูนย์เครือข่ายละแม

ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาละแม ประกอบด้วยสถานศึกษา 16 แห่ง ดังนี้
1) สหกรณ์พัฒนา
2) บ้านทับใหม่
3) วัดโสมสิริวัฒนาราม
4) วัดสุวรรณนิมิต
5) ชุมชนบ้านเขาหลาง
6) บ้านทรายทอง
7) บ้านแหลมสันติ
8) ประชาเอื้ออารี
9) สามัคคีวัฒนา
10) บ้านคลองสง
11) วัดปิยะวัฒนาราม
12) วัดปากน้ำละแม
13) บ้านดอนแค
14) บ้านดวด
15) บ้านเขาตากุน
16) บ้านสวนสมบูรณ์

พะโต๊ะ

ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษา พะโต๊ะ ประกอบด้วยสถานศึกษา 14 แห่ง ดังนี้
1) บ้านท่าแพราษฎร์พัฒนา
2) บ้านคลองเหนก
3) บ้านพังเหา
4) บ้านปังหวาน
5) บ้านต่อตั้ง
6) บ้านปากทรง
7) พัฒนศึกษา
8) บ้านพระรักษ์ราษฎร์บำรุง
9) บ้านโหมงราษฎร์พัฒนา
10) อนุบาลพะโต๊ะ
11) บ้านตรัง (จันทสิงห์อุทิศ)
12) เพียงหลวง 5 ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ ฯ
13) บ้านเขาตะเภาทอง
14) บ้านปากเลข

Q&A สวัสดีค่ะ ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่นี่ค่ะ