การบริหารด้านการบริหารทั่วไป

ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารงานด้านการบริหารทั่วไป ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน ทันสมัย และพร้อมใช้ ในการบริหารและการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2

สารสนเทศเพื่อการบริหารงานด้านการบริหารทั่วไป

การบริหารงานด้านการบริหารทั่วไป หมายถึง กระบวนการที่ช่วยประสาน ส่งเสริมสนับสนุนการบริหารงานอื่นๆ โดยมีการพัฒนาระบบและเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ การจัดทำสำมะโนนักเรียนและการรับนักเรียน การดูแลอาคารสถานที่ ระบบสาธารณูปโภคและสภาพแวดล้อม การพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงานการจัดวางระบบการควบคุมภายในหน่วยงาน การจัดสวัสดิการ สวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา

รายงานผลการบริหารงาน
ด้านการบริหารทั่วไปทั่วไป
DOWNLOAD
ผลงานที่แสดงความสำเร็จ
และเป็นแบบอย่างได้
DOWNLOAD
รายงานสรุปผลประเด็นความพึงพอใจในการบริหาร ปีงบฯ 2565
DOWNLOAD

1. การพัฒนาระบบและเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ

มีสารสนเทศรองรับการดำเนินงานดังนี้ (1) การสร้าง พัฒนาเครือข่ายและบริหารจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศที่มีความสัมพันธ์เชื่อมโยงภายในและภายนอกเขตพื้นที่การศึกษา และส่วนกลางอย่างเป็นระบบ (2)การพัฒนาบุคลากรให้เข้าถึงเครือข่าย สร้างความเข้าใจแก่บุคลากรในการประสานงาน และประยุกต์ใช้ข้อมูลสารสนเทศสำหรับการบริหาร ประสานเชื่อมโยงประยุกต์ใช้สารสนเทศอย่างต่อเนื่อง(3) การประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศอย่างต่อเนื่อง (4) การสร้าง หรือพัฒนา หรือนำนวัตกรรม ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ และ (5) สรุปรายงานผลการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ และปรับปรุง พัฒนา

2. การจัดทำสำมะโนนักเรียน และการรับนักเรียน

มีสารสนเทศรองรับการดำเนินงานดังนี้ (1) การส่งเสริม สนับสนุนจัดทำสำมะโนประชากรวัยเรียนที่จะเข้ารับการบริการทางการศึกษาในเขตบริการของสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาให้เป็นปัจจุบัน ทั่วถึงเขตบริการและครอบคลุมประชากรวัยเรียนตามสำมะโนประชากรวัยเรียน และรับนักเรียนนอกเขตบริการ (2) การส่งเสริม สนับสนุนสถานศึกษา ดำเนินการรับนักเรียนให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติการรับนักเรียน (3) การประสานและเชื่อมโยงข้อมูลความร่วมมือกับชุมชน ท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (4) รายงานข้อมูลสารสนเทศสำมะโนนักเรียนและการรับนักเรียนและนำข้อมูลไปใช้ในการจัดทำแผนการรับนักเรียน

3. การดูแลอาคารสถานที่ ระบบสาธารณูปโภค และสภาพแวดล้อม

มีสารสนเทศรองรับการดำเนินงานดังนี้ (1) การมอบหมายภารกิจผู้รับผิดชอบ ในการดูแลอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม ทั้งในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา (2) แผนผังอาคารสถานที่ มีการวางแผน พัฒนา และบำรุงรักษาอาคารสถานที่ ระบบสาธารณูปโภคและสภาพแวดล้อม ให้สะอาด เป็นระเบียบ ถูกสุขลักษณะ ทั้งในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา (3) การดูแล ปรับปรุง ซ่อมแซม ตกแต่ง บำรุงรักษาอาคารให้มีสภาพสะอาด เป็นระเบียบ ถูกสุขลักษณะ นำเทคโนโลยีมาใช้ในการรักษาความปลอดภัย ทันสมัย พร้อมใช้ อย่างสม่ำเสมอ ทั้งในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา (4) การติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงานและรายงานผลการดำเนินการพร้อมทั้งนำผลการประเมินไปพัฒนา แก้ไข ปรับปรุง เพื่อให้อาคารสถานที่ มีสภาพสะอาด เป็นระเบียบ ถูกสุขลักษณะ และปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง ทั้งในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา (5) การจัดกิจกรรมรณรงค์ปลูกจิตสำนึก สุขนิสัยที่ดีในการใช้อาคาร สถานที่ และสภาพแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง ทั้งในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา

4. การพัฒนามาตรฐานและการปฏิบัติงาน

มีสารสนเทศรองรับการดำเนินงานดังนี้ (1) การพัฒนามาตรฐานและตัวชี้วัดการปฏิบัติงานในทุกภารกิจ (2) การติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง (3) การปรับปรุง พัฒนาทั้งมาตรฐานการปฏิบัติงานและระบบการประเมินมาตรฐานการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง (4) การให้การส่งเสริม สนับสนุน แนะนำ ช่วยเหลือ ปรับปรุง พัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงานและระบบการประเมินมาตรฐานการปฏิบัติงานแก่สถานศึกษา และ (5) การรายงานผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานและตัวชี้วัดการปฏิบัติงานและนำผลมาใช้ในการปรับปรุง พัฒนาอย่างต่อเนื่อง

  • เว็บเพจรวม มาตรฐานและตัวชี้วัด
  • แผนการบริหารจัดการเพื่อรองรับการติดตาม
  • รายงานผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
  • รายงานการขับเคลื่อนนโยบาย จุดเน้น
  • รายงานผลการดำเนินงาน ปีงบฯ พ.ศ.2564
  • รายงานโครงการการประชุมปฏิบัติการเสริมสร้างฯ
  • ถอดบทเรียนผลการประเมินเพื่อตัวชี้วัด KRS ปีงบ 64
  • รายงานการถอดบทเรียน KRS
  • รายงานการถอดบทเรียน มาตรฐาน สพท.
  • รายงานการถอดบทเรียน PMQA 4.0

5. การจัดวางระบบการควบคุมภายในหน่วยงาน

มีสารสนเทศรองรับการดำเนินงานดังนี้ (1) การวางแผนจัดวางระบบการควบคุมภายในที่สอดคล้องกับสภาพปัญหาการดำเนินงานตามภารกิจ (2) การวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดวางลำดับความสำคัญของความเสี่ยงและวางแผนปรับปรุงตามแนวทางการควบคุมภายในของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (3) การดำเนินการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์วิธีการที่กำหนดอย่างชัดเจน (4) การติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง (5) การรายงานต่อสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ทันตามระยะเวลาที่กำหนดและนำผลมาใช้ในการวางแผนการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง

6. การจัดสวัสดิการ สวัสดิภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา

มีสารสนเทศรองรับการดำเนินงานดังนี้ (1) การวางแผนและกำหนดรูปแบบการดำเนินงานการประชาสัมพันธ์การจัดสวัสดิการ สวัสดิภาพให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้ทราบเข้าใจ (2) การรับฟังความคิดเห็นการจัดสวัสดิการและสวัสดิภาพของบุคลากรในหน่วยงาน และกำหนดให้มีผู้รับผิดชอบประสานงานการดำเนินงานกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง (3) การดำเนินการให้บริการสวัสดิการและสวัสดิภาพตามแนวทางและเงื่อนไข และไม่ขัดต่อระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายในส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ และ (4) การสรุปผลและรายงานผลการจัดสวัสดิการ สวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา และนำผลมาจัดสวัสดิการและสวัสดิภาพเป็นขวัญกำลังใจอย่างต่อเนื่อง

7. การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา

มีสารสนเทศรองรับการดำเนินงานดังนี้ (1) การวางแผนและกำหนดรูปแบบการดำเนินงานการประชาสัมพันธ์การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา (2) การกำหนดผู้รับผิดชอบการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาและประสานงานการดำเนินงานกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง (3) การประสานและสร้างเครือข่ายความร่วมมือจากบุคคล หน่วยงานสถาบัน องค์กรภาครัฐ และเอกชน เข้ามาระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา (4) การจัดทำแนวทางการปฏิบัติการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา (5) การดำเนินการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาหลากหลายช่องทาง และ (6) การสรุปผลและรายงานผลการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา และนำผลไปใช้ในการวางแผนและพัฒนาการศึกษา

Q&A สวัสดีค่ะ ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่นี่ค่ะ