การวางแผนและดำเนินการตามยุทธศาสตร์

การวางแผน และดำเนินการตามตามยุทธศาสตร์ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 ภายใต้แนวคิด “แผนท้าทาย เป้าหมายสอดรับ ขับเคลื่อนทุกระดับ กำกับติดตาม”
การดำเนินงานการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ ภายใต้แนวคิด “แผนท้าทาย เป้าหมายสอดรับ ขับเคลื่อนทุกระดับ กำกับติดตาม”

การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน และแผนปฏิบัติการประจำปี

การจัดทำแผนฯ (1/4)
การจัดทำแผนฯ (2/4)
การจัดทำแผนฯ (3/4)
การจัดทำแผนฯ (4/4)
วีดิทัศน์แนะนำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

การตรวจราชการฯ (ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ)
ประชุมการจัดทำประมาณการราคาค่าวัสดุ และการกำหนดราคากลาง
การประชุมทางไกลชี้แจงการใช้จ่าย “งบประมาณเรียนฟรี 15 ปี”
การประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี
งานศิลปหัตกรรมนักเรียน

Q&A สวัสดีค่ะ ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่นี่ค่ะ