การให้บริการประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)

การให้บริการประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) ของภาครัฐ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 เป็นช่องทางการให้บริการข้อมูลและการทำธุรกรรมของภาครัฐผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพื่อช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ขอรับบริการ กลุ่มเป้าหมายที่เป็นบุคคลภายนอก ประชาชน หน่วยราชการ ภาคธุรกิจ และองค์กร

>การขอจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

1. การขอจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว

2. การขอจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนย์การเรียนตามสิทธิของบุคคล (มีผู้เรียนจำนวนไม่เกิน 50 คน)

3. การขอจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนย์การเรียนตามสิทธิของบุคคล (มีผู้เรียนจำนวนเกินกว่า 50 คน แต่ไม่เกิน 100 คน)

4. การขอจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนย์การเรียนตามสิทธิขององค์กรวิชาชีพ

5. การขอจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนย์การเรียนตามสิทธิขององค์กรชุมชนและองค์กรเอกชน (เป็นนิติบุคคลจดทะเบียนในประเทศไทย)

6. การขอจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนย์การเรียนตามสิทธิขององค์กรชุมชนและองค์กรเอกชน (กรณีองค์กรเอกชนเป็นนิติบุคคลซึ่งไม่ได้จดทะเบียนในประเทศไทย มีผู้เรียนจำนวนไม่เกิน 50 คน)

7. การขอจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนย์การเรียนตามสิทธิขององค์กรชุมชนและองค์กรเอกชน (กรณีองค์กรเอกชนเป็นนิติบุคคลซึ่งไม่ได้จดทะเบียนในประเทศไทยมีผู้เรียนจำนวนเกินกว่า 50 คน แต่ไม่เกิน 100 คน)

หากมีความประสงค์เดินทางมาติดต่อที่สำนักงาน สามารถศึกษารายละเอียดเส้นทางได้ >คลิก<

ช่องทางการสื่อสารของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2

พิกัดที่ตั้ง : Click>>> พิกัด 9.946476595340883, 99.0765071199226
ที่อยู่ : เลขที่ 27 ซอย 2 ถนนประชาราษฎร์ ตำบลขันเงิน อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร 86110
อีเมล : (อีเมลกลาง) saraban04042@obec.go.th ,support@cpn2.go.th
โทรศัพท์ : 077541222 , 077545101 – 3 โทรสาร กด 20
ต่อภายใน : กลุ่มอำนวยการ กด 11, กลุ่มบริหารงานการเงินฯ กด 12, กลุ่มบริหารงานบุคคล กด 13, กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กด 14, กลุ่มนโยบายและแผน/ICT กด 15, หน่วยตรวจสอบภายใน กด 18, กลุ่มนิเทศฯ กด 19 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากร กด 22
สื่อโซเชียลมีเดีย : https://www.facebook.com/cpn2.go.th

Q&A สวัสดีค่ะ ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่นี่ค่ะ