กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ

> > >DOWNLOAD ข้อมูลบุคลากร สพป.ชุมพร เขต 2< < <


บุคลากรกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา

นางเพ็ญศรี ศรีรอด ประเทียบอินทร์
ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
โทรศัพท์ 093-5794498

นายพิสิฐ แก้วมาก
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ

0950360897

นางสาวสุภาวิณี กุศลชู
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ

นางสาววรรณ์ฤทัย แสงนิล
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ
081-2399438

นางกฤติมา เกตุสถิตย์
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ

นางสาวณัฏฐณิชา นิยมไทย
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

Q&A สวัสดีค่ะ ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่นี่ค่ะ