O27 :: หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2

 

1. หลักเกณฑ์และวิธีการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย
2. หลักเกณฑ์และวิธีการเกลี่ยอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
3. หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ
4. หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์
5. หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู
6. กฏ ก.ค.ศ. การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2561
7. การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
8. การได้รับเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
9. หลักเกณฑ์และวิธีการโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2)
10. หลักเกณฑ์และวิธีการเปลี่ยนตำแหน่ง การย้าย และการโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ ไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค(2)
11. หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา
12. หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
13. หลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย
14. กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยอำนาจการลงโทษภาคทันฑ์ ตัดเงินเดือน หรือลดเงินเดือน พ.ศ.2561
15.เกณฑ์อัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา สังกัด สพฐ.
16.หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครู ตำแหน่งครู
17.หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครู ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา
18.หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครู ตำแหน่งศึกษานิเทศก์
19.หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครู ตำแหน่งผู้บริหารการศึกษา
20.คู่มือการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครู มีวิทยะฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ ตาม ว21/2560
21.รูปแบบการจัดทำไฟล์วีดีทัศน์ตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา และตำแหน่งศึกษานิเทศก์
22.แนวทางการดำเนินการบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี พ.ศ. 2564
23. หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนระดับ ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป และตำแหน่งประเภทวิชาการ

Q&A สวัสดีค่ะ ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่นี่ค่ะ