รายงานทางการเงินและหมายเหตุประกอบงบทดลองเดือนมีนาคม พ.ศ.2564

1.หมายเหตุประกอบงบการเงิน

 

2.เงินฝากธนาคารในงบประมาณ ,เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ

 

3.เงินฝากคลัง

 

4.ลูกหนี้เงินยืมราชการในงบประมาณ

 

5.ลูกหนี้เงินยืมราชการนอกงบประมาณ

 

6.ใบสำคัญค้างจ่าย

 

7.เจ้าหนี้การค้า – หน่วยงานภาครัฐ

 

8.เจ้าหนี้การค้า – บุคคลภายนอก

 

9.งบทดลอง เดือนมีนาคม พ.ศ.2564

Q&A สวัสดีค่ะ ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่นี่ค่ะ