พุธเช้าข่าว สพฐ. ประจำเดือนกรกฎาคม

วันที่ 6 กรกฎาคม 2565 นายสนิท นิลบุตร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 นำรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นายเสรี พรหมฤทธิ์ นายวิชาญ คงรัสมี นายวีระชัย ไกยรัตน์ และผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วยในสำนักงาน ร่วมประชุมรับชมรายการพุธเช้าข่าว สพฐ. ครั้งที่ 23/2565 เพื่อรับทราบข้อราชการและแนวนโยบายการปฏิบัติงาน โดยมีดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานการประชุม โดยในวันเดียวกัน เวลา 09.00 น. – 12.00 น. ได้ร่วมประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 6/2565 ผ่านระบบ Video Conference เพื่อรับทราบการชี้แจงข้อราชการ และติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบาย ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 ควบคุมระบบการรับสัญญาณ โดยนายสุนันท์ กิ่งน้ำฉ่า รับชมย้อนหลัง

1) รายการพุธเช้าข่าว สพฐ. https://www.youtube.com/watch?v=W8-zDuCKfBg

2) การประชุมผอ.สพท.ทั่วประเทศ ครั้งที่ 6/2565 https://www.youtube.com/watch?v=xLAdpLmU6rE

วันที่ 20 กรกฎาคม 2565 นายสนิท นิลบุตร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 นำรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นายวิชาญ คงรัสมี นายวีระชัย ไกยรัตน์ และผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วยในสำนักงาน ร่วมประชุมรับชมรายการพุธเช้าข่าว สพฐ. ครั้งที่ 24/2565 เพื่อรับทราบข้อราชการและแนวนโยบายการปฏิบัติงาน โดยมีดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานการประชุม ในวันนี้ท่านได้ให้แนวนโยบายฝากเป็นข้อคิดเกี่ยวกับการน้อมนำพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 ในด้านการศึกษามาปฏิบัติในสถานศึกษา (1 การมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง 2 การมีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงและมีคุณธรรม 3 ร่วมมือร่วมใจกันประกอบอาชีพที่ดีงามและสุจริต 4 การเป็นพลเมืองที่ดี) พร้อมทั้งกล่าวเตือนกรณีการแอบอ้างของผู้แสวงหาผลประโยชน์ว่าสามารถช่วยให้สอบผ่านในตำแหน่งต่าง ๆ ที่รับสมัครสอบขณะนี้ และขอให้แจ้งเบาะแสต่อกรณีดังกล่าว และประการสุดท้ายคือฝากเรื่องความปลอดภัยในโรงเรียน โดยในช่วงพุธเช้าข่าวโรงเรียนได้มีข่าวที่น่ายินดียิ่งของการประกวดครูดีไม่มีอบายมุข ครูต้นแบบของสังคม ซึ่งมีผู้เข้ารับการคัดเลือกจำนวน 63,512 คน ผู้ผ่านการคัดเลือกได้แก่ นางตรีนุช สมแก้ว ครูโรงเรียนขุนตาลวิทยาคม สพม.เชียงราย และนางสาลี บุญทวี ครูโรงเรียนวัดอัมพาวาส สพป.ชุมพร เขต 2 นับเป็นการสร้างชื่อเสียงระดับประเทศ ของข้าราชการครูในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 ขอแสดงความยินดีและชื่นชมมา ณ โอกาสนี้ รับชมรายการย้อนหลัง

คลิก https://www.youtube.com/watch?v=Ib1UL-F5SDY

วันที่ 27 กรกฎาคม 2565 นายสนิท นิลบุตร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 มอบหมาย นายวิชาญ คงรัสมี นายวีระชัย ไกยรัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นำผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วยในสำนักงาน ร่วมประชุมรับชมรายการพุธเช้าข่าว สพฐ. ครั้งที่ 25/2565 เพื่อรับทราบข้อราชการและแนวนโยบายการปฏิบัติงาน โดยมีดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานการประชุม ในวันนี้ท่านได้เล่าข่าวและฝากประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับมติคณะรัฐมนตรี ซึ่งผ่านความเห็นชอบการปรับอัตราเงินอุดหนุนรายหัวตามความจำเป็นพื้นฐาน เพื่อลดค่าใช้จ่ายของผู้เรียน และเพิ่มศักยภาพการศึกษาในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี ตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษา (ปฐมวัย) ถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จำนวน 5 รายการ คือ ค่าจัดการเรียนการสอน ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน และค่าเครื่องแบบ ซึ่งเป็นข่าวที่น่ายินดีด้านการศึกษาของประเทศในขณะนี้ รับชมรายการย้อนหลัง

คลิก https://www.youtube.com/watch?v=FSrDJHUIOGw

Q&A สวัสดีค่ะ ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่นี่ค่ะ