การตรวจติดตาม ก.ต.ป.น.จากคณะกรรมการ สพฐ.ประจำปี 2562

วันที่ 11 มีนาคม 2563 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 นำโดยนายนุกูล ชูนุ้ย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 และนายเสรี พรหมฤทธิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในฐานะประธานคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. พร้อมกับคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการ ก.ต.ป.น. สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 ร่วมกันต้อนรับคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา จากสำนักติดตามนโยบายและแผน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นำโดยนางเกษรินทร์ วิริยะอาภรณ์ ประธานกรรมการ และคณะ โดยมีจุดประสงค์เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงาน และชี้แนะแนวทางการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง ตามคู่มือการดำเนินงานของ ก.ต.ป.น. ซึ่งประกาศใช้เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2562 รวมถึงแนวทางการจัดทำเอกสารรายงานผลการปฏิบัติงานที่แสดงความครอบคลุมต่อเนื่องของการดำเนินงานในแต่ละปีที่มีความเกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กัน ซึ่งมีการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานเพื่อการปรับปรุงพัฒนางานในภารกิจหลัก 4 ด้าน ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประกอบด้วย ด้านบริหารงานทั่วไป ด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ และด้านการบริหารงานบุคคล ซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ฯ ได้รับความรู้ที่ชัดเจน เข้าใจ และพร้อมพัฒนาปรับปรุงงาน และการรายงานผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 ต่อไป     คลิกเพื่อชมภาพ

Q&A สวัสดีค่ะ ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่นี่ค่ะ