กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

นางอุไร นบนุ่น
ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

โทรศัพท์ 092-4568686
นางจารุวรรณ ใจเพียร
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
นางเบญญาภา ฉัตรชัยพันธ์
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
นางวนิดา เลาห์ประเสริฐ
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
นางอุไร บุญวัตร
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
นางอิศราวดี สีหะรัญ
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
นางสาวอรวรรณ ล่องลือฤทธิ์
พนักงานราชการ

กมลชนก สุขอุบล
ลูกจ้างชั่วคราว
Q&A สวัสดีค่ะ ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่นี่ค่ะ