กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

นางนิตยา ผลเกษร
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

โทรศัพท์ 086-2686824
นางดวงใจ สุวรรณเนาว์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นางละออ สอนสุทธิ์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญการ
นางสาวอทิตยา ศรีบุญเรือง
ลูกจ้างชั่วคราว
นางยุภา แสงสุวรรณ
พนักงานพิมพ์ดีด
นางสาวรัตนาภร จันทร์สมบัติ
ลูกจ้างชั่วคราว

นางสาวศศิวิมล ไปดง
ลูกจ้างชั่วคราว
นางสาวณัฏฐวี มุขสุข
ลูกจ้างชั่วคราว
นางสาวภัทรสุดา เจริญวุฒิพงศ์
ลูกจ้างชั่วคราว
Q&A สวัสดีค่ะ ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่นี่ค่ะ