การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร ปีงบประมาณ พ.ศ.2565

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร ปีงบประมาณ พ.ศ.2565

1.การประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน และประกาศนโยบายการสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2

ประกาศนโยบายการนโยบายไม่รับของขวัญ(No Gift Policy)

2.ร่วมปฏิบัติกิจกรรมเขตพื้นที่สุจริต การเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ กล่าวคำปฏิญญาเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต และให้โอวาทในการปฏิบัติงาน

3.ผู้บริหารมีนโยบายเข้าร่วมฟัง รายการพุธเช้าข่าว สพฐ.ร่วมกับ ผอ.กลุ่ม/หน่วยทุกวันพุธ และมีการปรึกษาแลกเปลี่ยนพูดคุย ข้อราชการต่างๆ แก้ไขปัญหาอุปสรรคในการทำงานต่างๆ กับ ผอ.กลุ่ม/หน่วย

4.การสนับสนุนให้ดำเนินโครงการ การเข้าร่วมประชุมเพื่อการปรับปรุง พัฒนา และส่งเสริมหน่วยงานด้าน คุณธรรมและความโปร่งใสในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ต่างๆ ดังนี้

4.1.กิจกรรมประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน 2565) ประจำปี พ.ศ. 2565

4.2 การประกาศเจตนารมณ์การขับเคลื่อนหน่วยงานให้เป็นองค์กรคุณธรรม

ประกาศเจตนารมณ์การขับเคลื่อนหน่วยงานให้เป็นองค์กรคุณธรรม

4.3 ประชุมคณะทำงานวิชาการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยครอบครัว

4.4 ประชุมการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว (Home School)

4.5 ประชุมสร้างความเข้าใจการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพ ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ

4.6 ประชุมคณะกรรมการการจัดทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O – net (Ordinary National Educational test)

4.7 การประชุมคณะกรรมการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาชุมพร เขต 2

4.8 ต้อนรับ พร้อมทั้งให้โอวาทในการปฏิบัติราชการ และการประพฤติปฏิบัติตนที่เหมาะสม แก่ครูผู้ช่วย กิจกรรมการทำทะเบียนประวัติข้าราชการและเขียน ก.ค.ศ. 16 ณ วิทยาลัยประมงชุมพรเขตอุดมศักดิ์และโรงเรียนวัดประสาทนิกร

การส่งตัวข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งครูผู้ช่วย ประจำปี พ.ศ. 2564

4.9 การประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างสมรรถนะครูผู้ช่วยสู่การเป็นครูมืออาชีพ

Q&A สวัสดีค่ะ ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่นี่ค่ะ