O14 :: คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

คู่มือ/มาตรฐานการให้บริการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2

ขั้นตอนการขอมีบัตรประจำตัว

Download (PDF, Unknown)

แผนผังการปฏิบัติงานการรับหนังสือ

Download (PDF, Unknown)

แผนผังการปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์

Download (PDF, Unknown)

แผนผังการปฏิบัติงานการทำหนังสือรับรอง

Download (PDF, Unknown)

แผนผังการปฏิบัติงานการซื้อ ป.พ.1 และ ป.พ.2

Download (PDF, Unknown)

แผนผังการปฏิบัติงานการยืมวัสดุ/ครุภัณฑ์ กลุ่มอำนวยการ

Download (PDF, Unknown)

ขั้นตอนการขอรับบำเหน็จดำรงชีพ (เพิ่มเติม) อายุครบ 65 ปี

Download (PDF, Unknown)

Q&A สวัสดีค่ะ ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่นี่ค่ะ