กิจกรรมการให้บริการตรวจสุขภาพด้วยหน่วยบริการเคลื่อนที่

กิจกรรมการให้บริการตรวจสุขภาพด้วยหน่วยบริการเคลื่อนที่

          สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 ร่วมกับ โรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎร์ธานี เปิดให้บริการตรวจสุขภาพหน่วยบริการเคลื่อนที่ สำหรับบุคลากรทางการศึกษาที่มีความประสงค์ตรวจสุขภาพประจำปี (กลุ่มเป้าหมาย 238 คน) ในวันจันทร์ที่ 18 กรกฎาคม 2565 ระหว่างเวลา 07.00 – 11.00 น. ณ ห้องประชุม 2 (ชั้น1) สพป.ชุมพร เขต 2

          อนึ่ง กิจกรรมการให้บริการตรวจสุขภาพด้วยหน่วยบริการเคลื่อนที่ เป็นกิจกรรมจัดขึ้นภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มีเป้าหมายการพัฒนาที่สำคัญเพื่อนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในทุกมิติ ทั้งมิติด้านสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม ธรรมาภิบาลและความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือระหว่างกันทั้งภายในและภายนอกประเทศอย่างบูรณาการ วัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรทางการศึกษาในเขตพื้นที่บริการ มีโอกาสได้เข้าถึงการสนับสนุนด้านสุขภาพ ส่งผลให้มีสุขภาพอนามัยที่แข็งแรง มีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษาในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

Q&A สวัสดีค่ะ ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่นี่ค่ะ