การขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมดำเนินการโรงเรียนคุณภาพ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 ขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมดำเนินการโรงเรียนคุณภาพ เพื่อประโยชน์ที่ครบถ้วนของนักเรียน โดยวันที่ 28 – 29 มีนาคม 2565 นายสนิท นิลบุตร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พร้อมด้วยนายเสรี พรหมฤทธิ์ และนายวิชาญ คงรัสมี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ดำเนินการประชุมสร้างความเข้าใจการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพ ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ในการมุ่งขจัดความเหลื่อมล้ำด้านการศึกษา สร้างโอกาสในการเรียนรู้ด้านวิชาการ และกิจกรรมที่ครบถ้วนตรงตามหลักสูตร ให้กับนักเรียนทุกคนอย่างเท่าเทียมและมีคุณภาพ ซึ่งเป็นการประชุมทำความเข้าใจระหว่างโรงเรียนหลัก (โรงเรียนคุณภาพ จำนวน 10 โรงเรียน) และโรงเรียนเครือข่าย จำนวน 45 โรงเรียน เพื่อชี้แจงสร้างความเข้าใจในการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณภาพให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งในเบื้องต้นมีโรงเรียนเครือข่ายที่มีความพร้อมไปโรงเรียนหลักจำนวน 26 โรงเรียน จำนวนนักเรียน 477 คน ส่วนที่เหลืออยู่ระหว่างการประชุมทำความเข้าใจและเตรียมความพร้อมต่อไป

Q&A สวัสดีค่ะ ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่นี่ค่ะ