กิจกรรม “พบเพื่อนครู” 9 ศูนย์เครือข่าย

              สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 ดำเนินโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ ระหว่างวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 ถึงวันที่ 20 มีนาคม 2566 โดย ดร.ชัชวาล อาราษฎร์ ผอ.สพป.ชุมพร เขต 2 กลุ่ม/หน่วย และศึกษานิเทศก์ลงพื้นที่พบเพื่อนครู 9 ศูนย์เครือข่าย วัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมพบเพื่อนครู เพื่อชี้แจงนโยบายและแนวทางการดำเนินงานของ สพป.ชุมพร เขต 2 แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกระบวนการบริหารจัดการเพื่อการพัฒนาแนวทางการบริหารจัดการศึกษา โดยดร.ชัชวาล อาราษฎร์ ได้สรุปภาพรวมแนวทางการปฏิบัติงานตามนโยบาย Quic Policy ของ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทั้ง 10 ข้อ เพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ 3R 8C ซึ่งผู้ร่วมการประชุมให้ความร่วมมือในการประชุม พูดคุยและซักถามข้อสงสัย ในรูปแบบการสื่อสาร 2 ทาง เพื่อปรับข้อมูลให้ตรงกันในการบริหารจัดการภารกิจงานในสถานศึกษา ภาพกิจกรรม (คลิกลิงค์เพื่อรับชม) ดังนี้

  1. ศูนย์เครือข่ายหลังสวน 1
  2. ศูนย์เครือข่ายหลังสวน 2
  3. ศูนย์เครือข่ายหลังสวน 3
  4. ศูนย์เครือข่ายภูผา นาสัก
  5. ศูนย์เครือข่ายพระบรมธาตุสวี
  6. ศูนย์เครือข่ายสวี ครน วิสัย
  7. ศูนย์เครือข่ายทุ่งตะโก
  8. ศูนย์เครือข่ายละแม
  9. ศูนย์เครือข่ายพะโต๊ะ 
Q&A สวัสดีค่ะ ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่นี่ค่ะ