การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมในภารกิจงาน ของ สพป.ชพ.2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 มีการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 ดังนี้

1.การพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาคุณภาพลูกเสือระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ. 2565-2569) และแผนปฏิบัติการลูกเสือประจำปีงบประมาณ 2565 ในวันที่ 19 เมษายน 2565 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารวิทยบูรณาการ โรงเรียนวัดประสาทนิกร อำเภอหลังสวน

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีส่วนร่วมในการดำเนินงาน : คณะกรรมการเข้าร่วมประชุม ประกอบด้วยผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรแต่ละอำเภอในเขตพื้นที่บริการ ผู้แทนสมาคมลูกเสือ ผู้แทนสถานศึกษาอาชีวศึกษา ผู้แทนศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียน ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนสถานศึกษาในสังกัด และผู้ทรงคุณวุฒิ รวมทั้งสิ้น 19 คน

คลิ๊กอ่านคำสั่ง และรายงานการประชุม

2.การประชุมคณะทำงานวิชาการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยครอบครัว ในวันที่ 15 มิถุนายน 2565 ซึ่งคณะทำงานได้ร่วมกันพิจารณาจัดทำแผนการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย แผนการศึกษาระดับประถมศึกษา ร่วมกับผู้ขอจัดการศึกษา

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีส่วนร่วมในการดำเนินงาน : ผู้ขอจัดการศึกษาโดยครอบครัว(นางสาวเรวดี แซ่เล้า) และผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนโรงเรียนในสังกัด

คลิ๊กอ่านเอกสารที่เกี่ยวข้อง

3.การจัดทำโครงการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “MOU สถานศึกษาเพื่อการพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขัง”ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา อาคารจามจุรี โรงเรียนสวนศรีวิทยา

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีส่วนร่วมในการดำเนินงาน : โรงเรียนในสังกัด เรือนจำอำเภอหลังสวน

คลิ๊กอ่านเอกสารที่เกี่ยวข้อง

4.ประชุมคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ในวันที่ 18 มกราคม 2565 ณ ห้องประชุม 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีส่วนร่วมในการดำเนินงาน : คณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประกอบด้วยผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด ผู้อำนวยการโรงเรียนเอกชน นายกเทศมนตรีเมืองหลังสวน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทับวัง(สังกัด อ.บ.จ.)

คลิ๊กอ่านเอกสารที่เกี่ยวข้อง

5.การประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรพี่เลี้ยงเด็กพิการในโรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนรวม ในวันที่ 14 ธันวาคม 2564 ณ ห้องประชุม 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีส่วนร่วมในการดำเนินงาน : โรงเรียนในสังกัด

คลิ๊กอ่านเอกสารที่เกี่ยวข้อง

6.การประเมินความพร้อมในการเปิดเรียนแบบ On-site ของโรงเรียนในสังกัดร่วมกับหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ ระหว่างวันที่ 1-8 พฤศจิกายน 2564

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีส่วนร่วมในการดำเนินงาน : หน่วยงานทางสาธารณสุขในพื้นที่

7.การประชุมคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการออมทรัพย์เพื่อแก้ปัญหาภาวะวิกฤตทางเศรษกิจ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 เพื่อพิจารณาการดำเนินงานด้านต่างๆ ของกองทุนสวัสดิการออมทรัพย์เพื่อแก้ปัญหาภาวะวิกฤตทางเศรษกิจ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 โดยในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ได้ดำเนินการประชุมแล้ว จำนวน 5 ครั้ง

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีส่วนร่วมในการดำเนินงาน : ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด (ผู้แทนสมาชิก)

คลิ๊กอ่านเอกสารที่เกี่ยวข้อง

8.การปฏิบัติงานตามนโยบายหลักเร่งด่วนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ใน “โครงการพาน้องกลับมาเรียน”ในวันที่ 25 มีนาคม 2565

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีส่วนร่วมในการดำเนินงาน : สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) ผู้อำนวยการสถานศึกษา ครูผู้รับผิดชอบระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน และผู้นำท้องถิ่น

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีส่วนร่วมในการดำเนินงาน : สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชุมพร สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจังหวัดชุมพร วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพรและโรงเรียนวัดชลธีพฤกษาราม

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีส่วนร่วมในการดำเนินงาน : องค์การบริหารส่วนตำบลบางมะพร้าว โรงเรียนในสังกัดที่ตั้งอยู่ในตำบลบางมะพร้าว ผู้แทนสาธารณสุขอำเภอหลังสวน ผู้แทนท้องถิ่นอำเภอหลังสวน ฯลฯ

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีส่วนร่วมในการดำเนินงาน : ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด

Q&A สวัสดีค่ะ ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่นี่ค่ะ