ผลงานนวัตกรรมการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice)

ผลงานนวัตกรรมการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice)

ประเภทผู้รับผิดชอบโครงการภายในการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา

ชื่อผลงาน การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้เชิงรุก ครูผู้สอนที่เสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ของผู้เรียน ผ่านการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนสุจริต โดยใช้ SMART Model

View Fullscreen
Q&A สวัสดีค่ะ ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่นี่ค่ะ