โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย

วันที่ 4 มีนาคม 2564 นายสนิท นิลบุตร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 มอบหมายนางลัดดาวัลย์ งามขจรกุลกิจ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการขั้นพื้นฐาน เรื่องน้ำ และอากาศ ทดแทนให้ครูผู้เกษียณอายุ ลาออก เปลี่ยนสายงาน และกรณีครูที่ไม่ผ่านการอบรมโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับปฐมวัย ซึ่งจัดขี้นระหว่างวันที่ 4 – 5 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 โครงการดังกล่าว เป็นการพัฒนาให้ความรู้เชิงปฏิบัติในการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนระดับปฐมวัย ให้ผู้สอนมีเทคนิควิธีการสอนที่สามารถบูรณาการกิจกรรมที่ถูกต้องตามหลักการจัดการศึกษา ส่งเสริมการเปิดโอกาสให้เด็กมีการเตรียมความพร้อม และมีประสบการณ์การเรียนรู้ผ่านการลงมือทำด้วยตนเอง มีทักษะการสังเกต ตั้งคำถามและหาคำตอบ ผ่านการทดลองอย่างง่าย และเป็นการสร้างเจตนคติที่ดีต่อนการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมีวิทยากรผู้ดำเนินกิจกรรมผู้ผ่านการอบรมโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย และมีประสบกรณ์ในการสอนเด็กปฐมวัย ประกอบด้วย นางนรารัตน์ พจนวิชัย ครู โรงเรียนวัดปิยะวัฒนาราม นางสาวพรนภัส จงสำราญ ครู โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน และนางสางพรรณวดี พฤกษามุข ครู โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) เป็นผู้บรรยาย และนำกิจกรรมการทดลอง ตลอดโครงการ   คลิกชมภาพ

Q&A สวัสดีค่ะ ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่นี่ค่ะ