โครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น รุ่นที่ 5 ปีการศึกษา 2567

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2566 นางจิรฉัตร ไชยสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 มอบหมายนายโยธิน นาอุดม และนายธีระศักดิ์ พรมลาย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ให้การต้อนรับอาจารย์และทีมงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต ซึ่งดำเนินงานโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น รุ่นที่ 5 ปีการศึกษา 2567 โดยนายธีระศักดิ์ พรมลาย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ได้กล่าวต้อนรับคณะทีมงานภายใต้การนำของผศ.ดร.ศิริวรรณ ฉัตรมณีรุ่งเจริญ และอาจารย์ภาพิสุทธิ์ ภูวณาณพงศ์ ซึ่งลงพื้นที่ให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนของโครงการฯ ตามเป้าประสงค์ในการพัฒนาครูรุ่นใหม่ให้มีจิตวิญญาณความเป็นครู มีคุณธรรมจริยธรรม ความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนาผู้เรียนพัฒนาชุมชน เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาและทำให้ระบบการศึกษาของประเทศไทยเป็นระบบที่มีคุณภาพ โดยในวันนี้ได้ทำการรับสมัครนักศึกษาในพื้นที่จังหวัดชุมพร เข้าร่วมโครงการตามการกำหนดพื้นที่ของมหาวิทยาลัย เพื่อเข้ารับการพิจารณาให้ทุนการศึกษาจากโรงเรียนบ้านเล็บกะรอก ตำบลด่านสวี อำเภอสวี โรงเรียนเพียงหลวง 5ฯ ตำบลพะโต๊ะ อำเภอพะโต๊ะ โรงเรียนวัดดอนยาง ตำบลดอนยาง และโรงเรียนบ้านปากคลอง ตำบลปากคลอง อำเภอปะทิว เพื่อเข้าศึกษาในคณะครุศาตร์ หลักสูตร 4 ปี โดยพัฒนาร่วมกับโรงเรียนต้นทางดังกล่าวข้างต้น และทำสัญญาส่งบรรจุเข้าทำงานในโรงเรียนตามรายชื่อข้างต้น เป็นเวลา 6 ปี เพื่อช่วยลดปัญหาการขาดแคลนครูผู้สอนในโรงเรียนชุมชนท้องถิ่นชนบท ศึกษารายละเอียดโครงการ http/krurakthin.pkru.ac.th นักเรียน ม. 6 ในพื้นที่กำหนดสามารถศึกษารายละเอียดและสมัครได้ระหว่างวันที่ 6 พฤศจิกายน 2566 ถึงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2566      ชมภาพกิจกรรม  คลิก
Q&A สวัสดีค่ะ ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่นี่ค่ะ