รายงานทางการเงินและหมายเหตุประกอบงบทดลอง ประจำเดือน เมษายน 2565

1.งบทดลอง

2.เงินฝากธนาคารหลักทุกบัญชี
3.รายงานเงินคงเหลือประจำวัน
4.รายงานฐานะเงินทดรองราชการ
5.ลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณธนาคารพาณิชย์
6.หนังสือนำส่ง สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดชุมพร
7.เจ้าหนี้การค้า
8.ใบสำคัญค้างจ่าย
 9.รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝาก
 10.รายงานการจัดเก็บและนำส่งเงินรายได้แผ่นดิน
 11.รายงานสถานะเงินงบประมาณรายจ่ายระดับหน่วยเบิกจ่าย

12.รายงานแสดงยอดงบประมาณตามหน่วยรับงบประมาณ

13.รายละเอียดใบสำคัญ

14.รายละเอียดลูกหนี้เงินทดรองราชการ

Q&A สวัสดีค่ะ ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่นี่ค่ะ