รวมภาพกิจกรรม อบรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการจัดการงบประมาณ ฯ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 โดยนายสนิท นิลบุตร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 ทราบถึงปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการงบประมาณ การเงิน บัญชีและพัสดุของสถานศึกษา จึงจัดโครงการอบรมพัฒนาเพื่อให้ความรู้แก่ผู้อำนวยการสถานศึกษา และข้าราชการครูในสังกัดที่รับผิดชอบงานด้านการเงินและงานพัสดุ ตามโครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านงบประมาณของสถานศึกษา ระหว่างวันที่ 1 – 3 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 โดยมีนางนิตทรา ศรีพรหม ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน นางนิตยา ผลเกษร ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ และทีมงานเป็นผู้บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบข้อกฎหมาย แนวทางการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง และตอบข้อซักถามที่เป็นปัญหาเชิงปฏิบัติของผู้เข้ารับการอบรมเป็นรายกรณี เพื่อสร้างความเข้าใจ และชี้แนะแนวทางการดำเนินงานที่ถูกต้อง เป็นการช่วยลดปัญหาข้อผิดพลาดของผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นการช่วยรักษาผลประโยชน์ของทางราชการต่อไป    คลิกชมภาพ

Q&A สวัสดีค่ะ ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่นี่ค่ะ