มาตรการในการดำเนินงาน

มาตรการป้องกันการทุจริตในการสรรหาข้าราชการ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

มาตรการการเผยแพร่ข้อมูล

มาตรการ กลไก ระบบในการจัดการเรื่องร้องเรียน

มาตรการป้องกันการเรียกทรัพย์สินหรือผลประโยชน์ตอบแทน

มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน

มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจเพื่อความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ

มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและนโยบายการสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

มาตรการป้องกันการทุจริตในการสรรหาข้าราชการสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Q&A สวัสดีค่ะ ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่นี่ค่ะ