มาตรการในการดำเนินงาน

มาตรการป้องกันการทุจริตในการสรรหาข้าราชการสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

มาตรการ กลไก ระบบในการจัดการเรื่องร้องเรียน

มาตรการป้องกันการเรียกทรัพย์สินหรือผลประโยชน์ตอบแทน

มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน

มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจเพื่อความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ

มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ผ่านเว็บไซต์และโซเชียลเน็ตเวิร์ค

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน พ.ศ.2563

การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานพ.ศ.2563

มาตรการด้านสิ่งแวดล้อม

Q&A สวัสดีค่ะ ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่นี่ค่ะ