กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา


บุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

นางอุไร นบนุ่น
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
โทรศัพท์ 092-4568686

นางจารุวรรณ ใจเพียร
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ

นางเบญญาภา ฉัตรชัยพันธ์
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

นางวนิดา เลาห์ประเสริฐ
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

นางอุไร บุญวัตร
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

นางสาวอรวรรณ ล่องลือฤทธิ์
พนักงานราชการ

นางอิศราวดี สีหะรัญ
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

นายสุนันท์ กิ่งน้ำฉ่า
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

Q&A สวัสดีค่ะ ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่นี่ค่ะ