บริการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นภูมิคุ้มกันให้กับผู้ประสงค์รับวัคซีน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 โดยความอนุเคราะห์ของโรงพยาบาลวิรัชศิลป์ จังหวัดชุมพร เล็งเห็นความสำคัญด้านสุขภาพของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนบุคคลในครอบครัว ซึ่งจะส่งผลทางอ้อมต่อการยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ภายในสถานศึกษา จึงได้จัดบริการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นภูมิคุ้มกันให้กับผู้ประสงค์รับวัคซีน ในวันที่ 8 กรกฎาคม 2565 ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 ภายใต้โครงการ ““วิรัชศิลป์เพื่อนชุมชน ขอมอบวัคซีนโมเดอร์น่าให้แก่หน่วยงาน องค์กร หรือผู้ที่มีความต้องการรับเข็มกระตุ้น” โดยมีผู้สนใจเข้ารับบริการเป็นบุคลากรในสำนักงาน สถานศึกษาในสังกัด และบุคลากรในหน่วยงานราชการบริเวณศูนย์ราชการพื้นที่อำเภอหลังสวน จำนวนรวมทั้งสิ้น 83 ราย การนี้ นายเสรี พรหมฤทธิ์ และนายวีระชัย ไกยรัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 ได้พบปะและให้กำลังใจผู้เข้ารับบริการฉีดวัคซีน และขอบคุณโรงพยาบลวิรัชศิลป์ ทีมงานพยาบาลวิชาชีพผู้ออกพื้นที่ให้บริการ คุณปริญญา สุตราม คุณวณิชยา จันทนคีรินทร์ คุณฐิติมา อินทนา และคุณสหพงษ์ ธนาวุฒิ ซึ่งปฏิบัติหน้าที่เป็นอย่างดีต่อกิจกรรมสาธารประโยชน์ที่ให้บริการในชุมชนท้องถิ่น

วีดิทัศน์/https://www.youtube.com/watch?v=xsKeWHfMifg

Q&A สวัสดีค่ะ ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่นี่ค่ะ