ต้อนรับผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ นายวัลลพ สงวนนาม

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 นำโดยนายสนิท นิลบุตร ผู้อำนวยการสำนักงานเขต นายเสรี พรหมฤทธิ์ และนางลัดดาวัลย์ งามขจรกุลกิจ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขต พร้อมด้วยนายครรชิต รักชู ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนสวี ให้การต้อนรับนายวัลลพ สงวนนาม ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการและคณะ ที่เดินทางมาตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดชุมพร ซึ่งเป็นจังหวัดหนึ่งในเขตตรวจราชการ ที่ 5 กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย โดยได้ตรวจเยี่ยมโรงเรียนชุมชนสวี ซึ่งเป็นโรงเรียนคุณภาพชุมชน และเป็นโรงเรียนนำร่องในโครงการโรงเรียนดีสี่มุมเมือง ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำหรับโรงเรียนชุมชนสวี เป็นโรงเรียนขนาดกลาง ตั้งอยู่หมู่ที่ 7 บ้านควนตะล่อม ตำบลนาโพธิ์ อำเภอสวี เปิดทำการสอนในระดับปฐมวัย ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้รับรางวัลคุณภาพ อาทิ โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข โรงเรียนต้นแบบสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา (BBL) รางวัลบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ฯลฯ และมีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-net สูงกว่าระดับประเทศ ในปีการศึกษา 2561-2562 ควบคุมและบริหารงานโดยนายครรชิต รักชู ผู้อำนวยการโรงเรียน สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 077-531-772   คลิกชมภาพ

Q&A สวัสดีค่ะ ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่นี่ค่ะ