ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 10 ประจำปี 2563

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้มอบหมายให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล เป็นเจ้าภาพดำเนินการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 10 ประจำปีการศึกษา พ.ศ.2563 เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน เป็นการกระตุ้นให้บุคลากรทุกตำแหน่ง ทุกสายงาน และองค์กรไปสู้เป้าหมายที่จะพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้เป็นรูปธรรมยิ่งขึ้น

บัดนี้ คณะกรรมการได้ดำเนินการคัดเลือกโดยวิธีประเมินจากเอกสารรายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน เพื่อให้ได้หน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่น ประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับภาคใต้ เสร็จสิ้นแล้ว และได้ประกาศผลการประกวดทางเว็บไซต์  คลิก

โดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 มีผู้ที่ได้รับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 10 ประจำปีการศึกษา พ.ศ.2563 จำนวน 5 ท่าน

Q&A สวัสดีค่ะ ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่นี่ค่ะ