กิจกรรมงานวันครู ครั้งที่ 63 ประจำปี 2562

หน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดชุมพร ร่วมจัดกิจกรรมงานวันครู ครั้งที่ 63 ประจำปี 2562 เพื่อระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ ส่งเสริมยกย่องเชิดชูเกียรติครูและพัฒนาวิชาชีพครู ส่งเสริมสามัคคีธรรม ความร่วมมือ ความเข้าใจอันดีระหว่างครู และครูกับประชาชน ส่งเสริมให้ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาตระหนักถึงความสำคัญของคุณธรรม จริยธรรม เพื่อปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เยาวชนของชาติ โดย อำเภอหลังสวน กำหนดจัดงาน ณ หอประชุมโรงเรียนสวนศรีวิทยา , อำเภอสวี ณ หอประชุมโรงเรียนสวีวิทยา , อำเภอทุ่งตะโก ณ หอประชุมวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร , อำเภอพะโต๊ะ ณ หอประชุมโรงเรียนพะโต๊ะวิทยา , อำเภอละแม ณ หอประชุมโรงเรียนวัดปิยะวัฒนาราม

Q&A สวัสดีค่ะ ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่นี่ค่ะ