การจัดสรรอัตราพี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนทั่วไปที่จัดการเรียนรวมในสังกัด

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 ดำเนินการพิจารณาจัดสรรอัตราพี่เลี้ยงด็กพิการโรงเรียนทั่วไปที่จัดการเรียนรวมในสังกัด โดยในวันที่ 14ธันวาคม 2564 นายสนิท นิลบุตร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรอัตราพี่เลี้ยงเด็กพิการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จำนวน 25 อัตรา ให้แก่สถานศึกษาในสังกัดที่มีนักเรียนพิการเรียนรวม โดยใช้ข้อมูลจำนวนนักเรียนพิการเรียนรวมในโปรแกรมระบบสารสนเทศการศึกษาพิเศษและศึกษาสงเคราะห์ (โปรแกรมระบบ SET) เป็นเกณฑ์ในการพิจารณา และในวันที่ 15 ธันวาคม 2564 ได้นัดประชุมลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ เพื่อเกลี่ยอัตราไปกำหนดในสถานศึกษาอื่น จำนวน 6 คน รวมทั้งพี่เลี้ยงเด็กพิการที่ได้รับการจัดสรรให้กับสถานศึกษาเดิมแต่ประสงค์ขอไปปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษาที่ได้รับการจัดสรรเพิ่มใหม่ ซึ่งดำเนินการโดยเน้นประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ

  

 

   

   

Q&A สวัสดีค่ะ ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่นี่ค่ะ