กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

> > >DOWNLOAD ข้อมูลบุคลากร สพป.ชุมพร เขต 2< < <


บุคลากรกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ (DLICT)

นางละออ สอนสุทธิ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
077-541222 ต่อ 17

นายภาณุวัฒน์ รัตนชุณหกาญจน์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

อัตราจ้าง

นายกมลวิษณุ์ ประสมศรี
นักวิชาการคอมพิวเตอร์

Q&A สวัสดีค่ะ ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่นี่ค่ะ