การประชุมเชิงปฏิบัติการ “การประเมินคุณภาพการศึกษาตามรูปแบบแนวทางการประเมินแนวใหม่และกฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561

วันที่ 25 ตุลาคม 2561 นายอดุลย์ เงินศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 เป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การประเมินคุณภาพการศึกษาตามรูปแบบแนวทางการประเมินแนวใหม่และกฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 เพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก รุ่นที่ 1 ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 ตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ที่กำหนดให้ปฏิรูประบบการประเมินและประกันคุณภาพการศึกษาทั้งภายใน และภายนอกของทุกระดับ ก่อนการปฏิบัติงานประเมินคุณภาพ โดย มีผู้เข้าร่วมการประชุมตามเป้าหมายกลุ่มผู้อำนวยการสถานศึกษา บุคลากร และศึกษานิเทศก์ จำนวน 120 คน

Cr. นางพิมพ์ลักษณ์ ยังหัตถี

Q&A สวัสดีค่ะ ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่นี่ค่ะ