รายงานทางการเงินและหมายเหตุประกอบงบทดลองประจำเดือนมีนาคม 2565

1.งบทดลอง

2.เงินฝากธนาคารหลักทุกบัญชี3.รายงานเงินคงเหลือประจำวัน


4.รายงานฐานะเงินทดรองราชการ

5.ลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณธนาคารพาณิชย์

6.หนังสือนำส่ง สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดชุมพร

7.เจ้าหนี้การค้า

8.ใบสำคัญค้างจ่าย


 
 
 
 
 
 
Q&A สวัสดีค่ะ ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่นี่ค่ะ