รายงานทางการเงินและหมายเหตุประกอบงบทดลอง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564

1.งบทดลอง

Download (PDF, Unknown)

2.เงินฝากธนาคารหลักทุกบัญชี

Download (PDF, Unknown)

3.รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

Download (PDF, Unknown)

4.รายงานฐานะเงินทดลองราชการ

Download (PDF, Unknown)

5.ลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณธนาคารพาณิชย์

Download (PDF, Unknown)

6.หนังสือนำส่ง สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดชุมพร

Download (PDF, Unknown)

7.เจ้าหนี้การค้า

8.ใบสำคัญค้างจ่าย

Q&A สวัสดีค่ะ ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่นี่ค่ะ