รายงานทางการเงินและหมายเหตุประกอบงบทดลอง ประจำเดือน กันยายน 2564

รายงานทางการเงินและหมายเหตุประกอบงบทดลอง เดือน กันยายน 2564


1.งบทดลอง

2.เงินฝากธนาคารหลักทุกบัญชี

3.รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

4.รายงานฐานะเงินทดลองราชการ

5.ลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณธนาคารพาณิชย์

6.วัสดุคงเหลือ

7.หนังสือนำส่ง สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดชุมพร

8.ใบสำคัญการปรับปรุงบัญชีของปีงบประมาณ พ.ศ.2564

Q&A สวัสดีค่ะ ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่นี่ค่ะ