รวมภาพการประชุมผอ.สถานศึกษา 17 ธ.ค.2563

วันที่ 17 ธันวาคม 2563 นายสนิท นิลบุตร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 เป็นประธานการประชุมผู้อำนวยการสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2563 ซึ่งเป็นการประชุมเพื่อชี้แจงนโยบายการทำงาน และซักซ้อมความเข้าใจในการดำเนินงานตามภารกิจหลัก 4 ด้าน จากผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วยในสังกัด โดยก่อนเข้าสู่วาระการประชุม ได้มีการมอบทุนการศึกษาจากบริษัทสยามสไมล์ โบรกเกอร์ (ประเทศไทย) สำหรับมอบให้โรงเรียนในโครงการโรงเรียนความปลอดภัยดีเด่น จำนวน 15 โรงเรียน ซึ่งประธานการประชุม ได้ มอบเกียรติบัตร และรางวัลต่าง ๆ ให้กับโรงเรียนในสังกัด อาทิเกียรติบัตรผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจำปี 2562 และปี 2563 จากสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ เกียรติบัตรโรงเรียนรอบรู้ระดับเพชร ประจำปี 2563 จากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เกียรติบัตรโรงเรียนระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระดับเขตตรวจราชการ โล่และเกียรติบัตรรางวัลชนะเลิศระดับประเทศ กิจกรรมถอดบทเรียน Best Practice ประเภทครูผู้สอน ภายใต้โครงการโรงเรียนสุจริต (นายสิทธิชัย คงนวน ครู โรงเรียนวัดเทพนิมิตวนาราม อำเภอทุ่งตะโก) ฯลฯ พร้อมทั้งแนะนำรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 นางลัดดาวัลย์ งามขจรกุลกิจ และนางสุกัญญา วงษ์นาม รวมทั้งบุคลากรใหม่ ในสังกัด ให้ที่ประชุมได้รู้จักเพื่อความสะดวกในการติดต่อประสานงานและให้บริการงานด้านต่างๆ ในความรับผิดชอบต่อสถานศึกษา และนัดหมายการออกตรวจโรงเรียน ในปีพ.ศ. 2564    คลิกชมภาพ

Q&A สวัสดีค่ะ ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่นี่ค่ะ