ประชุมทบทวนแผนปฏิบัติการ 2563

วันที่ 2 – 4 พฤศจิกายน 2563 นายนุกูล ชูนุ้ย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 และนายเสรี พรหมฤทธิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ฯ นำข้าราชการ และบุคลากรในสังกัดที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประชุมเชิงปฏิบัติการ ณ เขื่อนรัชชประภา อำเภอบ้านตาาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยได้ร่วมกันประชุมเพื่อทบทวนแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กำหนดกรอบนโยบายบริหารและจัดการกระบวนการด้านการวิเคราะห์ จัดทำ ติดตาม ปรับปรุงและประเมินผล แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อนำผลการพิจารณา ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะของคณะกรรมการไปทบทวน /ปรับปรุง ประกอบการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยได้ระดมสมองและสนับสนุนให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายแผนปฏิบัติการประจำปี ส่งเสริมให้มีระบบธรรมาภิบาลภายในองค์กร ตลอดจนสร้างบรรยากาศความคิดสร้างสรรค์ ความสามัคคีและสัมพันธภาพอันดีในหมู่คณะ ซึ่งจะช่วยให้เกิดการมีส่วนร่วมในการพัฒนาองค์กรให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงต่อไป    คลิกชมภาพ

Q&A สวัสดีค่ะ ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่นี่ค่ะ