กิจกรรมการสอบ สสวท.

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 ดำเนินงานการสอบโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563 (สอบคัดเลือกรอบที่ 1) เพื่อคัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ เข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โดยได้ดำเนินการสอบในวันเสาร์ ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2564 ณ สนามสอบโรงเรียนวัดประสาทนิกร อำเภอหลังสวน กำหนดประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกในวันที่ 19 มีนาคม 2564 และผู้เข้าสอบทุกคนสามารถพิมพ์แบบรายงานผลคะแนนรายบุคคลได้ทางเว็บไซต์ http://test.ipst.ac.th ตั้งแต่วันที่ 19 มีนาคม 2564 ถึงวันที่ 24 มิถุนายน 2564     คลิกชมภาพ

Q&A สวัสดีค่ะ ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่นี่ค่ะ