การประชุมปฏิบัติการชี้แจงการประเมินพัฒนาการนักเรียนปฐมวัยและนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ปีการศึกษา 2561

นายอดุลย์ เงินศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 เป็นประธานการประชุมปฏิบัติการชี้แจงการประเมินพัฒนาการนักเรียนปฐมวัยและนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ปีการศึกษา 2561 เพื่อพัฒนาคุณภาพเด็กปฐมวัยด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญาองค์รวม ให้เด็กปฐมวัยเป็นบุคคลที่มีคุณภาพต่อไป ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2

Cr. วนิดา กุลีช่วย

Q&A สวัสดีค่ะ ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่นี่ค่ะ