ข้อมูลผู้อำนวยการสถานศึกษา

 

 

—อยู่ระหว่างการปรับปรุงฐานข้อมูล—

 

เครือข่ายหลังสวน 1

นายไพฑูรย์ ศรีวะสุทธิ์
ผอ.รร.วัดราชบุรณะ
โทร. 096-2278064

น.ส.ณัฎฐา องอาจ
รก.ผอ.รร.บ้านดอนนน
โทร. 093-0729855

นายสมชาย อรุณโรจน์
ผอ.รร.บ้านในเหมือง
โทร. 065-7687676

นายวรวิทย์ ศรีสุพล
ผอ.รร.หนองปลา(ลส)
โทร. 096-6530707

นายกันยกร อุมา
ผอ.รร.วัดนพคุณ
โทร. 086-2766461

นางวันดี ขวัญทอง
ผอ.รร.บ้านคลองระ
โทร. 089-3616245

น.ส.ศิริวรรณ ศรีสังข์
ผอ.รร.วัดสมุหเขตตาราม
โทร. 084-8415763

นายธรรมรงค์ คงสวี
ผอ.รร.บ้านเขาแงน
โทร. 087-3878663

น.ส.กัลยา สุนทรการวิโรจน์
ผอ.รร.ชุมชนวัดหาดสำราญ
โทร. 089-2971060

น.ส.กรรนิกา รวดเร็ว
ผอ.รร.บ้านในกริม
โทร. 090-9591651

นายปัตมาสน์ สุริยโวหาร
รก.ผอ.รร.ประชาบุษยวิทย์
โทร. 087-9671132

น.ส.โสภิตา สมบูรณ์
รก.ผอ.รร.บ้านสวนจันทน์
โทร. 087-8914592

 

เครือข่ายหลังสวน 2

นายเอกพล กาญจน์สำเริง
ผอ.รร.วัดชลธีนิมิตร
โทร. 061-7832392

นางสุพัตรา ดวงเกษมสุข
ผอ.รร.บ้านบางหยี
โทร. 082-4165935

นายปัญญา แย้มยินดี
รก.ผอ.รร.บ้านน้ำลอด
โทร.

น.ส.นิตยา โสตถิฤทธิ์
รก.ผอ.รร.บ้านหนองไก่ปิ้ง
โทร.

น.ส.รุ่งระพี โกสวิดา
ผอ.รร.วัดประสาทนิกร
โทร. 081-6074690

นางวราภรณ์ เครือเมฆ
ผอ.รร.วัดสว่างมนัส
โทร. 084-8487404

น.ส.ประทิน ถามาตรโยธี
รก.ผอ.รร.วัดดอนชัย
โทร. 081-2537558

น.ส.ภนิดา นพชำนาญ
ผอ.รร.ชุมชนวัดขันเงิน
โทร. 081-7195797

น.ส.ชุฎา ปาลโมกข์
ผอ.รร.วัดวาลุการาม
โทร. 082-8137813

 

เครือข่ายหลังสวน 3

น.ส.รจนา กลิ่นหอม
ผอ.รร.บ้านควนตะวันออก
โทร. 087-3843953

นายยงยุทธ สุขหญีต
ผอ.รร.บ้านสะพานยูง
โทร. 095-2613339

นางสุมาลี กะการดี
ผอ.รร.วัดอัมพาวาส
โทร. 080-0758623

นายศักดิ์ชาย บุญมี
ผอ.รร.วัดราษฎร์อรุณ
โทร. 089-8714972

นางณัฐพร บุญร่ม
ผอ.รร.บ้านปากน้ำหลังสวน “ประชานุเคราะห์”
โทร. 082-8168126

นางพรทิพย์ สุขกรม
ผอ.รร.วัดนาทิการาม
โทร. 085-7890367

นายธัญญา นาคมุสิก
ผอ.รร.วัดราษฎร์บำรุง
โทร. 064-2354498

นาย———–
ผอ.รร.บ้านห้วยหลอด
โทร.

นาย———–
ผอ.รร.บ้านน้ำตก
โทร.

น.ส.ปิยนุช สุวรรณนิตย์
ผอ.รร.วัดชลธารวดี
โทร. 082-2393549

นางอวยพร เพชรกุล
ผอ.รร.บ้านคลองกก
โทร. 098-0163764

น.ส.นิลสุดา นิลสุวรรณ
ผอ.รร.บ้านหนองโพธิ์
มิตรภาพที่ 129
โทร. 095-0290338

น.ส.ศิริวรรณ เล็กเกิดผล
รก.ผอ.รร.สหกรณ์นิคมอุปถัมภ์
โทร. 093-7401608

 

เครือข่ายภูผา นาสัก

น.ส.นฤมล อุ่นพยัคฆ์
ผอ.รร.บ้านในหุบ
โทร. 064-4953235

นางประไพ ยมขวัญเมือง
ผอ.รร.บ้านเขาค่าย
โทร. 089-4690084

น.ส.มยุรี เดชธานี
ผอ.รร.บ้านทุ่งคาโตนด
โทร. 086-2761455

นางจุฑามาศ สมน้อย
ผอ.รร.บ้านเขาทะลุ
โทร. 081-0937370

นาย——
รก.ผอ.รร.บ้านห้วยกลาง
โทร.

น.ส.กาญจนา เกตุเวชช์
ผอ.รร.บ้านไทยพัฒนา
โทร. 083-5508243

นายสมหมาย โพธิสาร
ผอ.รร.บ้านห้วยทรายขาว
โทร. 089-9729712

นายสำเริง นิลพัฒน์
ผอ.รร.บ้านเขาน้อยสามัคคี
โทร. 093-3974194

น.ส.ชุลีพร ตั้งวงศ์
รก.ผอ.รร.บ้านยางงาม
โทร. 061-2378249

นางนภาพร โขมพัตร
รก.ผอ.รร.วัดนาสัก
โทร. 092-5706669

นาย———–
ผอ.รร.บ้านแก่งกะทั่ง
โทร.

นางทัสดา บุตรวาทิตย์
ผอ.รร.บ้านห้วยใหญ่
โทร. 091-8143516

น.ส.พรรณรมณ อินวรพัฒน์
รก.ผอ.รร.วัดหนองบัว
โทร.

น.ส.ไฉไล จินาชี
รก.ผอ.รร.บ้านห้วยทับทอง
โทร.

 

เครือข่ายพระบรมธาตุสวี

นายสุนันท์ แก้วนาโพธิ์
ผอ.รร.วัดบรรพตวารีเขต
โทร. 094-3658954

นายนันทวุฒิ หัสชสิน
รก.ผอ.รร.วัดถ้ำเขาล้าน
โทร.

นายสัมภาษณ์ ตรีวุธ
ผอ.รร.บ้านเล็บกะรอก
โทร. 084-8481825

นายธีระพงศ์ ดำรงค์พรพิชัย
ผอ.รร.วัดท้องตม
โทร. 080-7101695

นางณภัทร จุ้ยนคร
ผอ.รร.บ้านหาดทรายรี
โทร. 086-2833486

นายณทัพบวร พัดชา
ผอ.รร.บ้างหนองปลา(สวี)
โทร. 085-1377293

นางวรุณี พฤกษ์พิมาน
รก.ผอ.รร.วัดท่าหิน
(ดรุณศึกษา)
โทร. 093-7941428

นายพรหมลิขิต ศรีสุทโธ
รก.ผอ.รร.วัดชุมแสง
โทร. 063-8466244

ว่าที่ ร.ต.หญิงฐิติรัตน์ วีระกูล
ผอ.รร.บ้านน้ำลอดน้อย
โทร. 089-8667546

น.ส.จีรนัน วงศ์สงวน
ผอ.รร.บ้านคลองน้อย
โทร. 091-8259916

นายอภิสิทธิ์ ดำชุม
ผอ.รร.บ้านห้วยชัน
โทร. 089-2293460

นายสุชาติ พรรณสันฐาน
ผอ.รร.วัดธัญญาราม
โทร. 081-7415788

นายครรชิต รักชู
ผอ.รร.ชุมชนสวี
โทร. 081-0835242

นายไวกูณฐ์ เหมือนทอง
ผอ.รร.อนุบาลสวี(บ้านนาโพธิ์)
โทร. 087-4726667

 

เครือข่ายสวี ครน วิสัย

นางรัชนีพร ภูพรรณา
รก.ผอ.รร.บ้านไทรล่า
โทร.

นางปัทมาวดี อุปฐาก
ผอ.รร.บ้านเขาล้าน
โทร. 085-6549303

นายจารึก ปานสวี
ผอ.รร.บ้านน้ำฉา
โทร. 095-2561914

นางอภิชณา แจ้งใจเย็น
ผอ.รร.บ้านคู
โทร. 086-9512616

นายสมพล อินทรัตน์
ผอ.รร.วัดจันทราวาส
โทร. 062-1478170

น.ส.จันทรา ไหมเพชร
ผอ.รร.บ้านนาเหรี่ยง
โทร. 098-5266647

น.ส.ปุริมปรัชญ์ หน่อคาสุก
ผอ.รร.วัดเชิงคีรี
โทร. 093-5756166

นางบังอร ตั้งเจริญพล
รก.ผอ.รร.บ้านทุ่งเขาสะบ้า
โทร. 081-0808278

นายเดชจะนันท์ ศิริมาลา
ผอ.รร.ค่ายลูกเสืออำเภอสวี
โทร. 083-3945269

นางทักษอร พัฒน์ชนะ
รก.ผอ.รร.บ้านแพรกแห้ง
โทร.

นาย———–
ผอ.รร.วัดแหลมปอ
โทร.

นาย———–
ผอ.รร.วัดพะงุ้น
โทร.

 

เครือข่ายทุ่งตะโก

นายชัยวัฒน์ ภู่ท่าทอง
ผอ.รร.บ้านวังปลา
โทร. 082-4695953

นางสายสุณี คำวาศรี
รก.ผอ.รร.วัดผุสดีภูผาราม
โทร. 062-0631974

น.ส.ดุจฤดี มาดี
ผอ.รร.บ้านเขาวงกรด
โทร. 065-8259273

นางประภาภรณ์ พูนทอง
ผอ.รร.บ้านทับช้าง
โทร. 065-3962022

น.ส.จีรพร โคมแก้ว
ผอ.รร.บ้านแหลมยางนา
โทร. 089-7240892

นายเอนก ทองเหลือ
ผอ.รร.บ้านสามแยกจำปา
โทร. 081-8929243

น.ส.ณัฐชานันท์ สิงอุดม
ผอ.รร.วัดเทพนิมิตวนาราม
โทร. 063-6185374

ว่าที่ ร.ต.หญิงอัจฉรา รัตตะมาน
ผอ.รร.ชุมชนวัดท่าสุธาราม
โทร. 089-8747049

นายปราโมทย์ ปั้นมณี
ผอ.รร.วัดท่าทอง
โทร. 085-6904445

นายสนธยา ช่วยสีสวัสดิ์
ผอ.รร.บ้านห้วยมุด
โทร. 081-2708654

นายดุลสฤษดิ์ รัตนูปกรณ์
ผอ.รร.ราชประชานุเคราะห์ 3
โทร. 095-2893476

น.ส.จันทร์เพ็ญ แจ่มจันทร์
รก.ผอ.รร.วัดมุจลินทาราม
โทร. 091-0359872

นาย———–
รก.ผอ.รร.ชุมชนวัดธรรมถาวร
โทร.

นายพรหมมาตร์ อิฐกอ
ผอ.รร.บ้านอ่าวมะม่วง
โทร. 084-8424858

นายผดุงรัตน์ ยังผ่อง
ผอ.รร.วัดชลธีพฤกษาราม
โทร. 092-5202414

 

เครือข่ายละแม

นายอดิศักดิ์ สีคราม
ผอ.รร.สหกรณ์พัฒนา
โทร. 083-3899579

นางเสาวภา บุญทองกุล
ผอ.รร.บ้านทับใหม่
โทร. 095-0365709

นางวันเพ็ญ ทองตัด
ผอ.รร.วัดโสมสิริวัฒนาราม
โทร. 080-8627352

น.ส.อุษณีย์ นุ่มมีศรี
รก.ผอ.รร.วัดสุวรรณนิมิต
โทร. 094-6196423

นางรุ่งนภา ธนบัตร
ผอ.รร.ชุมชนบ้านเขาหลาง
โทร. 083-6387787

นาย———–
ผอ.รร.บ้านทรายทอง

นางอำภา ประสมทรัพย์
รก.ผอ.รร.บ้านแหลมสันติ
โทร. 081-6077497

นายประเสริฐ บุญทองกุล
ผอ.รร.ประชาเอื้ออารี
โทร. 093-5817887

นายมาโนช ชูสำราญ
ผอ.รร.สามัคคีวัฒนา
โทร. 091-8217940

นางเจริญ แพประสิทธิ์
ผอ.รร.บ้านคลองสง
โทร. 089-8711795

นางกรรณิการ์ จงจิตร
ผอ.รร.วัดปิยะวัฒนาราม
โทร. 084-0524648

น.ส.วิจิตรา คงสนิท
ผอ.รร.วัดปากน้ำละแม
โทร. 096-8087341

น.ส.ปิยมน กรเพ็ชร
ผอ.รร.บ้านดอนแค
โทร. 097-3544326

นางอุไรพัชร แบนเพชร
ผอ.รร.บ้านดวด
โทร. 089-7234652

น.ส.วรรณรท เอี่ยมสะอาด
รก.ผอ.รร.บ้านเขาตากุน
โทร. 097-1128448

นางขวัญจิตร รัตนพิบูลย์
ผอ.รร.บ้านสวนสมบูรณ์
โทร. 082-2752905

 

เครือข่ายพะโต๊ะ

นายเอกวิทย์ ม่วงน้อย
ผอ.รร.บ้านท่าแพ
ราษฎร์พัฒนา
โทร. 082-2752905

นายอนันต์ ขวัญทอง
ผอ.รร.บ้านคลองเหนก
โทร. 080-8893191

นายธนาวุฒิ พรหมจรรย์
ผอ.รร.บ้านพังเหา
โทร. 089-5189685

นายธนัญ วัธนอินทร์
ผอ.รร.บ้านปังหวาน
โทร. 092-5964194

นาย———–
ผอ.รร.บ้านต่อตั้ง
โทร.

นาย———–
รก.ผอ.รร.บ้านปากทรง
โทร.

นายวิทยา ศรีเปารยะ
ผอ.รร.พัฒนศึกษา
โทร. 087-2718451

น.ส.พิมภา คีรีเมฆ
ผอ.รร.บ้านพระรักษ์
ราษฎร์บำรุง
โทร. 087-2693845

นายภิญโญ โสตถิฤทธิ์
ผอ.รร.บ้านโหมง
ราษฎร์พัฒนา
โทร. 083-9562763

นายอำพร ศรีพรหม
ผอ.รร.อนุบาลพะโต๊ะ
โทร. 098-2671127

นาย———–
รก.ผอ.รร.บ้านตรัง
(จันทสิงห์อุทิศ)
โทร.

นาย
รก.ผอ.รร.เพียงหลวง 5ฯ
โทร.

น.ส.วิระวรรณ บูรณากูล
ผอ.รร.บ้านเขาตะเภาทอง
โทร. 081-7372142

นางอุบลวัลย์  จิตติราช
รก.ผอ.รร.บ้านปากเลข
โทร. 063-0902799

Q&A สวัสดีค่ะ ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่นี่ค่ะ