สอบถาม

ครู asked 11 เดือน ago

โรงเรียนเลื่อนเปิดเทอม การนับอายุนักเรียน ต้องเลื่อนนับอายุวันที่เปิดเทอมหรือไม่

นายภาคภูมิ มณีบางกา ทีมงาน replied 11 เดือน ago

กรณีโรงเรียนเลื่อนเปิดเทอมเนื่องจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) การนับอายุนักเรียนยังใช้เกณฑ์เดิมครับ สำหรับนักเรียนอนุบาล อายุนักเรียนต้องไม่เกินวันที่ 16 พ่ฤษภาคม ครับ
ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัยอื่น สามารถติดต่อได้ที่ 077541222 ต่อ 15