การประเมินสถานะการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

การประเมินสถานะการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2

แนวคิดเกี่ยวกับระบบราชการ 4.0

(1) ประธานกล่าวเปิด (รองฯ พัฒนะ พัฒนทวีดล)
(2) ความเป็นมา/องค์ความรู้ ระบบราชการ 4.0
(3) ลักษณะสำคัญขององค์กร
(22) นิยาม “ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย”
(23) การถาม-ตอบ คำถาม

(30) ระบบรายงาน PMQA และระบบรายงาน KRS

กระบวนการ หมวด 1 – 6

(4) หมวด 1 การนำองค์การ
(5) หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์
(6) หมวด 3 การให้ความสำคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
(7) หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์และการจัดการความรู้
(8) หมวด 5 การมุ่งเน้นบุคลากร
(9) หมวด 6 การมุ่งเน้นระบบปฏิบัติการ

ผลลัพธ์การดำเนินการ หมวด 7

(10) หมวด 7
7.1A ประชาสัมพันธ์
(11) หมวด 7 ผลลัพธ์การดำเนินการ
7.1B ผลการดำเนินการ Action Plan
(12) หมวด 7 ผลลัพธ์การดำเนินการ
7.2A การบริหารจัดการฯ เทคโนโลยีดิจิทัล
(13) หมวด 7 ผลลัพธ์การดำเนินการ
7.2B ระบบ ปพ.3 ออนไลน์

(14) หมวด 7 ผลลัพธ์การดำเนินการ
7.2C ระบบบริหารทรัพยากรบุคคล (HRMS.OBEC)
(15) หมวด 7 ผลลัพธ์การดำเนินการ
7.3A การจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)
(16) หมวด 7 ผลลัพธ์การดำเนินการ
7.4A การประเมิน ITA
(17) หมวด 7 ผลลัพธ์การดำเนินการ
7.4B ผลงานเชิงประจักษ์
(18) หมวด 7 ผลลัพธ์การดำเนินการ
7.5A การตรวจสอบทางการเงินและบัญชี
(19) หมวด 7 ผลลัพธ์การดำเนินการ
7.6A การจัดทำบัญชีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต
(20) หมวด 7 ผลลัพธ์การดำเนินการ
7.6B ระบบบัญชีการศึกษาขั้นพื้นฐาน (e-Budget)
(21) หมวด 7 ผลลัพธ์การดำเนินการ
7.6C e-Service

Guide Line การตอบประเด็น

(24) Guide Line : หมวด 1 (ประเด็น 1.4)
(25) Guide Line : หมวด 2 (ไม่มีประเด็น)
(26) Guide Line : หมวด 3 (ประเด็น 3.1 และ 3.2)
(27) Guide Line : หมวด 4 (ประเด็น 4.1)
(28) Guide Line : หมวด 5 (ประเด็น 5.2 และ 5.4)
(29) Guide Line : หมวด 6 (ประเด็น 6.1 และ 6.4)

Q&A สวัสดีค่ะ ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่นี่ค่ะ