กิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา

กิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา

           บุคลากรภายใน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 ร่วมใจกันปฏิบัติกิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในเทศกาลอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา โดยในวันที่ 12 กรกฎาคม 2565 นายสนิท นิลบุตร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 มอบหมายนายเสรี พรหมฤทธิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงาน นำบุคลากรในสังกัด ปลูกต้นไม้ภายในบริเวณสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สำหรับพันธ์ุกล้าไม้ได้รับการอนุเคราะห์ มาจากสถานีเพาะพันธุ์กล้าไม้จังหวัดชุมพร

          ทั้งนี้ กิจกรรมปลูกต้นไม้ดังกล่าว เป็นกิจกรรมที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มีเป้าหมายการพัฒนาที่สำคัญเพื่อนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในทุกมิติ ทั้งมิติด้านสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม ธรรมาภิบาลและความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือระหว่างกันทั้งภายในและภายนอกประเทศอย่างบูรณาการ อีกทั้งยังสอดคล้องกับแนวคิดเรื่อง “ปลูกป่า 3 อย่าง เพื่อประโยชน์ 4 อย่าง” ปลูกป่า 3 อย่าง ได้แก่ ป่าสำหรับไม้ใช้สอย  ป่าสำหรับไม้ผล และป่าสำหรับเป็นเชื้อเพลิง ประโยชน์ 4 อย่าง ได้แก่ ปลูกไม้ให้พออยู่ พอกิน พอใช้ และระบบนิเวศน์ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

Q&A สวัสดีค่ะ ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่นี่ค่ะ