กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

> > >DOWNLOAD ข้อมูลบุคลากร สพป.ชุมพร เขต 2< < <


บุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

นางอุไร นบนุ่น
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
โทรศัพท์ 092-4568686

นางจารุวรรณ ใจเพียร
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ

086-9607519

นางเบญญาภา ฉัตรชัยพันธ์
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

089-6531920

นางวนิดา เลาห์ประเสริฐ
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

089-8684982

นางอุไร บุญวัตร
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

086-2689649

นางอิศราวดี สีหะรัญ
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

095-2753385

นายสุนันท์ ชัยฤทธิภัทร์
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติ
งาน
087-2732786

นางสาวอรวรรณ ล่องลือฤทธิ์
พนักงานราชการ
064-9696989

Q&A สวัสดีค่ะ ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่นี่ค่ะ