การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

การดำเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 ปีงบประมาณ พ.ศ.2565

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ด้านการเปิดเผยข้อมูล

1.สร้างความเข้าใจในการจัดทำข้อมูลเพื่อแสดงบนเว็บไซต์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 ให้ผู้รับผิดชอบข้อมูลทราบตามแนวทางและคู่มือการประเมินคุณธรรมความโปร่งใสของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

-สร้างความเข้าใจให้ผู้บริหารหน่วยงานและผอ.กลุ่ม/หน่วยได้รับทราบการดำเนินงานตามแนวทางและคู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ในการประชุม รอง ผอ.สพท.และ ผอ.กลุ่ม/หน่วย เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565

-เผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับการประเมินฯให้บุคลากรในสังกัดได้รับทราบผ่านทางช่องทางการสื่อสารต่างๆ

ในเว็บไซต์สพป.ชุมพร เขต 2 

ส่งในไลน์กลุ่มบุคคลากร

2.ต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้บริหารหน่วยงานก่อนเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์

ในการเผยแพร่ข้อมูลต่างๆ ต้องได้รับการอนุญาตจากผู้บริหารหน่วยงานก่อนเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์ ตามมาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์และโซเชียลเน็ตเวิร์คของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2

ตัวอย่าง ในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

Download (PDF, Unknown)

3.ประสานขอความร่วมมือ ความรู้ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือผู้ที่มีความรู้ความสามารถในการดำเนินงาน-ข้อมูลที่มีปัญหา

การเปิดเผยข้อมูลบนเว็บไซต์ข้อมูลใดที่มีปัญหาหรือไม่ผ่านการประเมินในปีที่ผ่านมา ต้องเน้นย้ำให้ผู้รับผิดชอบดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้องสมบูรณ์โดยอาจจะหาข้อมูลจากหน่วยงานที่ดำเนินการได้ถูกต้องให้ผู้รับผิดชอบได้ดูเป็นตัวอย่าง

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ด้านงบประมาณ

1.สร้างความตระหนักในการใช้งบประมาณให้ถูกต้องเหมาะสมให้แก่บุคลากรภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพรเขต 2  ผ่านกิจกรรมต่างๆดังนี้

1.1 การสื่อสารสร้างความตระหนักผ่านการใช้สื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ

-ในกลุ่มไลน์ ตสน.เขต สพป.ชพ.2 ซึ่งมี ผู้อำนวยการโรงเรียน และเจ้าหน้าที่การเงินของโรงเรียนเป็นสมาชิก เป็นช่องทางสื่อสารประชาสัมพันธ์งานเกี่ยวกับงาน ตรวจสอบภายในและงานบริหารงานการเงิน สร้างความตระหนักในการใช้งบประมาณให้ถูกต้องเหมาะสมให้แก่บุคลากรภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียนในสังกัด เช่น ตัวอย่างคดีทุจริตเกี่ยวกับการเงินต่างๆ การดำเนินการเกี่ยวกับงบประมาณการเงินที่ถูกต้อง

1.2 ผู้บริหารเน้นย้ำในการใช้จ่ายงบประมาณให้ถูกต้องผ่านการประชุม ผอ.กลุ่ม/หน่วย และการประชุมบุคลากรในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพรเขต 2 ทุกวันพุธหลังรายการ พุธเช้าข่าว สพฐ.

2.การเผยแพร่ข้อมูลด้านงบประมาณให้บุคลากรในสังกัดได้รับรู้รับทราบถึงการใช้จ่ายงบประมาณที่โปร่งใสตรวจสอบได้ เช่น การจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี การกำกับติดตามการรายงานผลการดำเนินการรอบ 6 เดือน การรายงานการจัดซื้อจัดจ้างจัดหาวัสดุไว้บนเว็บไซต์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2

การจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

Download (PDF, Unknown)

การกำกับติดตามการรายงานผลการดำเนินการ

Download (PDF, Unknown)

รายงานการจัดซื้อจัดจ้างจัดหาวัสดุ

  1. ให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบหมายในการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ได้ถูกต้องตามระเบียบหลักเกณฑ์ของกระทรวงการคลัง อยู่ระหว่างดำนินการจัดทำโครงการ

4.จัดทำแนวทาง คู่มือปฏิบัติงานและมาตรการดำเนินงานเพื่อสร้างความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพรเขต 2

คู่มือ/มาตรฐานการปฏิบัติงาน กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ด้านการใช้ทรัพย์สินทางราชการ

1.สร้างความตระหนักในการใช้ทรัพย์สินทางราชการให้ถูกต้องเหมาะสมให้แก่บุคลากรภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพรเขต 2  ผ่านกิจกรรมต่างๆดังนี้

1.1 การสื่อสารสร้างความตระหนักผ่านการใช้สื่อประชาสัมพันธ์ บทความต่างๆ

สร้างความตระหนักในการต่อต้านการทุจริตผ่านกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านการทุจริต การกล่าวคำปฏิญญาเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต การสื่อสารด้วยสัญลักษณ์ต่อต้านการทุจริต การใช้สื่อประชาสัมพันธ์รณรงค์ต่อต้านการทุจริตด้วยสื่อประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่เช่น เสื้อและกระเป๋าที่สกรีนข้อความต่อต้านการทุจริต

1.2 ผู้บริหารเน้นย้ำในการใช้ทรัพย์สินทางราชการให้ถูกต้องผ่านการประชุม ผอ.กลุ่ม/หน่วย และการประชุมบุคลากรในสังกัด สพป.ชุมพร เขต 2 ทุกวันพุธหลังรายการ พุธเช้าข่าว สพฐ.

  1. จัดทำแนวทาง คู่มือปฏิบัติงานและมาตรการดำเนินงานเพื่อสร้างความโปร่งใสในการใช้ทรัพย์สินทางราชการของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพรเขต 2

คู่มือ/มาตรฐานการปฏิบัติงาน กลุ่มอำนวยการ

Download (PDF, Unknown)

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ด้านการแก้ไขปัญหาการทุจริต

1.สร้างความตระหนักและสื่อสารทำความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินการด้านการแก้ไขปัญหาการทุจริตให้แก่บุคลากรภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพรเขต 2 ผ่านกิจกรรมต่างๆดังนี้

1.1 การสื่อสารทำความเข้าใจ สร้างความตระหนักผ่านการใช้สื่อประชาสัมพันธ์ บทความต่างๆ

สร้างความตระหนักในการต่อต้านการทุจริตผ่านกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านการทุจริต การกล่าวคำปฏิญญาเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต การสื่อสารด้วยสัญลักษณ์ต่อต้านการทุจริต การใช้สื่อประชาสัมพันธ์รณรงค์ต่อต้านการทุจริตด้วยสื่อประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่เช่น เสื้อและกระเป๋าที่สกรีนข้อความต่อต้านการทุจริต

1.2 ผู้บริหารเน้นย้ำ ทำความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินการด้านการแก้ไขปัญหาการทุจริตของ สพป.ชพ.2 ผ่านการประชุม ผอ.กลุ่ม/หน่วย และการประชุมบุคลากรในสังกัด สพป.ชุมพร เขต 2 ทุกวันพุธหลังรายการ พุธเช้าข่าว สพฐ.

2.บุคลากรทุกคนจัดทำแนวทาง คู่มือปฏิบัติงานและมาตรการดำเนินงานเพื่อสร้างความโปร่งใสในการดำเนินงานของ สพป.ชพ.2

O13 :: คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

3.จัดทำและประชาสัมพันธ์ช่องทางรับเรื่องร้องเรียนให้มีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างความเชื่อมั่น ให้บุคลกรภายใน ในการร้องเรียนเมื่อพบเห็นการทุจริตภายในหน่วยงาน

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ได้ปรับปรุงช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนให้มีประสิทธิภาพ ระบุข้อความเกี่ยวกับการรักษาความลับและช่องทางสื่อสารโดยตรงไปยังผู้รับผิดชอบ อีกทั้งแสดงอยู่บนหน้าหลักของเว็บไซต์เพื่อง่ายต่อการแจ้งเรื่องร้องเรียน

ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

4.นำผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบ จากทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน ไปปรับปรุงการทำงาน เพื่อป้องกันการทุจริตและสื่อสารให้บุคลากรในสังกัดได้ทราบ

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ได้มีการนำผลการตรวจสอบภายในของหน่วยตรวจสอบภายในไปปรับปรุงการดำเนินงานต่างๆ เช่น จากรายงานผลการตรวจสอบโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 นำไปสู่การแก้ไขการดำเนินการของกลุ่มนโยบายและแผน

Q&A สวัสดีค่ะ ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่นี่ค่ะ