องค์กรคุณธรรม : สพป.ชุมพร เขต 2

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรมีพฤติกรรมที่สะท้อนการมีคุณธรรม มุ่งสู่สังคม คุณธรรม ที่คนไทยอยู่ร่วมกันด้วยความสมานฉันท์ ภายใต้หลักธรรมทางศาสนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง วิถีวัฒนธรรมไทยที่ดีงาม และประเทศไทยปลอดทุจริตและประพฤติมิชอบ

>องค์ความรู้

คู่มือ แผนฯ ฉบับที่ 2 (2565-2570)
DOWNLOAD
คู่มือ แผนฯ ฉบับที่ 1 (2559 – 2565)
DOWNLOAD

>ประกาศเจตนารมณ์ /กำหนดเป้าหมาย

>แผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรม

แผนปฏิบัติการฯ ส่งเสริมคุณธรรม 2565
DOWNLOAD

>ผลสำเร็จของการดำเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการฯ รอบ 6 เดือน

>รายงานผลการดำเนินงานในรอบปี

>การยกย่องเชิดชู

  •  

>บรรยากาศองค์กรที่เอื้อต่อการส่งเสริมคุณธรรม

  •  

>การจัดการความรู้ (Knowledge Management)

  •  

>การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

  •  
Q&A สวัสดีค่ะ ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่นี่ค่ะ