การบริหารจัดการที่ดี

การบริหารจัดการที่ดี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2

การบริหารจัดการที่ดี

การบริหารจัดการที่ดี หมายถึง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีการนำองค์การที่ดีจัดกระบวนการ ขั้นตอนการบริหารและการจัดการศึกษาที่เป็นระบบ เพื่อให้บรรลุภารกิจและเป้าหมายที่กำหนดโดยยึดหลักธรรมาภิบาลอย่างมีประสิทธิภาพ โดยนำข้อมูลสารสนเทศมาใช้ในการบริหารและพัฒนางานตามบริบทของเขตพื้นที่การศึกษา ใช้แผนเป็นเครื่องมือในการบริหารและการจัดการศึกษา มีการสร้างหรือประยุกต์ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการบริหารและการจัดการศึกษา มีการสื่อสาร การประชาสัมพันธ์ภายในและภายนอกสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหลากหลายช่องทางและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการนำผลการดำเนินงานมาใช้ปรับปรุงและพัฒนาการบริหารและการจัดการศึกษา

รายงานผลการบริหารจัดการที่ดี ปีงบประมาณ พ.ศ.2565
DOWNLOAD

1. ภาวะผู้นำของผู้บริหารในการนำองค์การไปสู่เป้าหมาย

ผู้บริหารมีภาวะผู้นำ ในการนำองค์การไปสู่เป้าหมายได้ โดยยึดหลักธรรมาภิบาลอย่างเป็นรูปธรรม และสอดคล้องกับบริบทของ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

2. การใช้ข้อมูลสารสนเทศในการบริหารและการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มีและใช้ข้อมูลสารสนเทศที่เป็นระบบ ครอบคลุมภารกิจ 4 ด้าน ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน ทันสมัย และพร้อมใช้ ในการบริหารและการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

3. การใช้แผนเป็นเครื่องมือในการบริหารและการจัดการศึกษา

มีและใช้แผนเป็นเครื่องมือในการบริหารและการจัดการศึกษาอย่างเป็นระบบ เน้นการมีส่วนร่วม มีความสอดคล้องกับภารกิจบริบทขององค์การ และนโยบายทุกระดับ

4. การสร้างหรือประยุกต์ใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีรูปแบบในการบริหารและการจัดการศึกษา

มีการสร้างหรือประยุกต์ใช้นวัตกรรม เทคโนโลยี รูปแบบในการบริหารและการจัดการศึกษาที่หลากหลาย อย่างมีประสิทธิภาพ ครอบคลุมภารกิจ 4 ด้าน

5. การสื่อสารการประชาสัมพันธ์ภายในและภายนอกสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มีการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ทั้งภายในและภายนอกสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหลากหลายช่องทาง เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดความร่วมมือตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายของการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์

6. การนำผลการดำเนินงานมาพัฒนาการบริหารและการจัดการศึกษา

มีรายงานผลการดำเนินงาน และนำผลการดำเนินงานมาพัฒนาการบริหารและการจัดการศึกษาอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ

Q&A สวัสดีค่ะ ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่นี่ค่ะ