การตรวจสอบการอนุญาตการขอจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

การตรวจสอบการอนุญาตการขอจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

                    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 จัดเตรียมช่องทางสำหรับการเปิดเผยข้อมูลการอนุญาตผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ตามมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565 มาตรา 13 (2) ผู้อนุญาตต้องเปิดเผยการอนุญาตที่ได้ดำเนินการไปแล้วให้ประชาชนสามารถตรวจสอบผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ได้โดยสะดวกโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย การเปิดเผยดังกล่าวอย่างน้อยต้องมีรายการที่ปรากฎอยู่ในใบอนุญาต และต้องดำเนินการแก้ไขปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันตลอดเวลา

Q&A สวัสดีค่ะ ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่นี่ค่ะ